نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تربیت بدنی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران

2 هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش ابعاد صبر بر موفقیت ورزشکاران نخبه دو و میدانی طراحی و اجرا گردید. این پژوهش به لحاظ هدف از نوع پژوهش‌های کاربردی و به لحاظ روش اجرا میدانی و به لحاظ نوع تحلیل توصیفی - همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق را کلیه ورزشکاران دوو میدانی کار را تشکیل می دهد. حجم نمونه بر اساس مدل خوشه ای تعداد 273 نفر از دوو میدانی کاران نخبه مشخص نمودند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق حاضر از آزمون معادلات ساختاری جهت بررسی مدل تحقیق استفاده گردید. کلیه روند تجزیه و تحلیل داده های تحقیق حاضر در نرم افزارهای اس‌پی‌اس‌اس و ایموس انجام گردید. مطابق با نتایج جدول می توان گقت که ضریب مسیر بین صبر و موفقیت در ورزش در بین دوومیدانی کاران نخبه برابر با 36/0 می باشد همچنین مقدار آماری تی(ضریب معناداری) برایاین دو متغیر برابر با 28/5 می باشد و چون این مقادیر بیشتر از96/1 ± است لذا این رابطه تایید می شود. به عبارتی صبر بر موفقیت در ورزش در بین دوومیدانی کاران نخبه اثر مثبت و معنی داری دارد. و هر اندازه صبر بالا رود میزان موفقیت در ورزش نیز افزایش می یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Predicting the success of elite track and field athletes based on the dimensions of patience

نویسندگان [English]

  • jahangir Aghae 1
  • mohammad nik ravan 1
  • Reza Saboonchi 2

1 Department of physical education, Borujerd Branch, Islamic Azad University, Borujerd, Iran

2 Islamic Azad University

چکیده [English]

The present study was designed and conducted to investigate the role of patience dimensions on the success of elite athletics athletes. This research was applied research in terms of purpose and field implementation method in terms of descriptive-correlational analysis. The statistical population of the study consists of all field athletes. The sample size was determined based on the cluster model of 273 elite field runners. Data collection tool included a questionnaire. In order to analyze the data of the present study, the structural equation test was used to examine the research model. The whole process of data analysis was performed in SPSS and AMOS software. According to the results of the table, it can be said that the path coefficient between patience and success in sports among elite runners is equal to 0.36. Also, the statistical value of t (significant coefficient) for these two variables is equal to 5.28 and because these values Is more than 1.96 96 so this relationship is confirmed. In other words, patience has a positive and significant effect on success in sports among elite runners. And as patience grows, so does your success in sports.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Patience
  • Hardiness
  • Success