نوع مقاله : مطالعه پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت ورزشی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

2 استادیار گروه مدیریت ورزشی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

چکیده

پژوهش حاضر باهدف نقش نمادهای قومی، ملی و جهان شهرگرایی برندهای ورزشی در انگیزش ورزشی طراحی و اجرا گردید. جامعة آماری این پژوهش شامل کلیة دانشجویان دانشگاه‌های آزاد اسلامی تربیت‌بدنی مراکز استان‌های غرب کشور (کرمانشاه، کردستان، همدان، ایلام و لرستان) بودند. ابزار پژوهش حاضر پرسشنامه‌های استانداردی بود. مطابق با نتایج مشخص گردید که ملی‌گرایی مصرفی بر انگیزش ورزشی دارای تأثیری به میزان 622/0 دارد که با توجه به میزان تی که 106/6 می‌باشد، مشخص گردید که ملی‌گرایی مصرفی بر انگیزش ورزشی تأثیرگذار می‌باشد. مطابق با نتایج پژوهش مشخص گردید که جهان شهرگرایی مصرفی بر انگیزش ورزشی دارای تأثیری به میزان 219/0 دارد که با توجه به میزان تی که 582/2 می‌باشد، مشخص گردید که جهان شهرگرایی مصرفی بر انگیزش ورزشی تأثیرگذار می‌باشد. نتایج همچنین نشان داد که قوم‌گرایی مصرفی بر انگیزش ورزشی دارای تأثیری به میزان 134/0 دارد که با توجه به میزان تی که 421/1 می‌باشد، مشخص گردید که قوم‌گرایی مصرفی بر انگیزش ورزشی تأثیر معناداری ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The role of ethnic, national and global symbols of sports brand urbanism in sports motivation

نویسندگان [English]

  • Shokofeh Darsazan 1
  • Shahab Bahrami 2
  • Bahram Yosefi 3

1 PhD student of Department of Sport Management, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran

2 Assistant Professor, Department of Sport Management, Kermanshah Branch, Islamic Azad university, Kermanshah, Iran

3 Associate Professor of Sports Management, Razi University of Kermanshah, Kermanshah, Iran

چکیده [English]

The present study was designed and implemented with the aim of sports motivation: the role of ethnic, national and global symbols of urbanism in brands (sportswear). The statistical population of this study included all students of Islamic Azad universities of physical education in the centers of the western provinces of the country (Kermanshah, Kurdistan, Hamedan, Ilam and Lorestan). The instrument of the present study was standard questionnaires. According to the results of the study, it was found that consumer nationalism has an effect on sports motivation of 0.622, which according to the level of T, which is 6.106, it was found that consumer nationalism has an effect on sports motivation. According to the results of the study, it was found that the world of consumer urbanism has an effect on sports motivation of 0.219, which according to the level of T, which is 2.582, it was found that the world of consumer urbanism has an effect on sports motivation. The results also showed that consumer ethnocentrism has an effect on sports motivation of 0.134, which according to the T level which is 1.421, it was found that consumer ethnocentrism has no significant effect on sports motivation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sports Motivation
  • Ethnicism
  • Nationalism
  • World Urbanism