نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تربیت بدنی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

2 گروه تربیت بدنی دانشگاه ازاد واحد شاهرود

3 دانشگاه ازاد شاهرود

4 دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده

در ادبیات موجود و مفهوم‌سازی رفتار ورزشکاران عضو باشگاه‌های ورزشی، جنبه‌های روان‌شناختی-اجتماعی کمتر مورد توجه واقع شده است. پژوهش حاضر با هدف مطالعۀ نقش واسطه‌ای اعتماد و دلبستگی به عنوان دو متغیر روان‌شناختی در رابطه بین عوامل اجتماعی و تمایلات رفتاری ورزشکاران انجام شد. این پژوهش از نوع همبستگی و جامعه پژوهش شامل اعضای باشگاه‌های تناسب اندام شهر شاهرود بود که از بین آنها تعداد 199 تن به عنوان نمونه به روش نمونه‏گیری تصادفی چندمرحله‌ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسش‌نامه‌ای محقق‌ساخته در شش بخش و مشتمل بر 25 گویه بود که عبارتند از: مسئولیت‌پذیری (سه گویه)، جو اخلاقی (پنج گویه)، کیفیت تعامل (پنج گویه)، دلبستگی به مکان (پنج گویه)، اعتماد (چهار گویه) و تمایل به تداوم عضویت (سه گویه). داده‌های جمع‌آوری‌شده با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری به شیوۀ حداقل مربعات جزئی تحلیل شد. نتایج نشان داد که کیفیت تعامل با ورزشکاران، مسئولیت‌پذیری و جو اخلاقی باشگاه بر هر دو متغیر دلبستگی و اعتماد تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین، تأثیر دلبستگی ورزشکاران به باشگاه بر تمایل به تداوم عضویت مثبت و معنادار است؛ اما، تأثیر اعتماد ورزشکاران بر تمایل به تداوم عضویت آنها معنادار نیست. به نظر می‌رسد که تأمین نیازهای روان‌شناختی و اجتماعی ورزشکاران و ایجاد اطمینان و تعلق درونی می-تواند استراتژی مؤثری برای تقویت رابطه و حفظ ورزشکاران در بلندمدت باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Relationship between social factors and athletes' behavioral tendencies: mediator role of psychological factors

نویسندگان [English]

  • Ali Fahiminezhad 1
  • Mohammad Sadegh Ghadiri 2
  • Seyed Mostafa Tayebi Sani 3
  • Hadi Bagheri 4

1 Physical education Department, Faculty of Humanities, Islamicc Azad University, Shahrood Branch

2 Islamic Azad university, Shahrood branch

3 Is;amic Azad university, Shahrood branch

4 Shahrood university of Technology

چکیده [English]

In the existing literature and conceptualizing the behavior of sports clubs' members, the social-psychological aspects are less considered. The aim of this study was to investigate the mediating role of trust and attachment as two psychological factors in the relationship between social factors and the athletes' tendency to continuous membership of fitness club. The research type was correlational. The population of the study consisted of members of fitness clubs in Shahrood, from which 199 people were selected by multi-stage random sampling. The research tool was a researcher-made questionnaire that includes six part and 25 items, which are: responsibility (three items), ethical climate (five items), interaction quality (five items), place attachment (five items), trust (four items), and tendency to continue membership (three items). The collected data were analyzed by structural equation modeling and partial least squares. The results showed that the interaction quality, responsibility, and ethical climate have a positive and significant effect on both athletes' attachment and trust; also, the effect of athletes' attachment on their tendency to continue club membership is significant; however, the effect of trust on athletes' tendency to continue membership is not significant. It seems that meeting the psychological and social needs of club members and creating confidence and inner belonging can be a useful management strategy to strengthen the relationship between club and athletes and maintain them in the long term.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Trust
  • Consumer Psychology
  • Ethical Climate
  • Attachment