نوع مقاله : مطالعه پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه تربیت بدنی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد، گروه تربیت بندی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 گروه تربیت بدنی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 گروه تربیت بدنی، دانشگاه پیام نور تهران

5 گروه مدیرت ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش مدیریت جنجال بر جو اخلاقی در ورزش هندبال طراحی و اجرا گردید. پژوهش حاضر از نظر ماهیت پژوهش، کاربردی؛ نحوه و روش پژوهش، آمیخته (کیفی-کمی)، استراتژی پژوهش، داده بنیاد با رویکرد گلیزری و منبع جمع‌آوری داده ها شامل مطالعة اسنادی و مصاحبه می‌باشد. جامعة آماری در بخش کیفی، کلیة اساتید، کارشناسان و نخبگان صاحب‌نظر در زمینة مدیریت ورزشی و در بخش کمی، مربیان، بازیکنان و داوران هندبال می‌باشند. نمونه‌گیری بخش کیفی، هدفمند و به‌صورت گلوله برفی تا اشباع نظری 15 نفر انتخاب شدند و در بخش کمی، 380 نفر از بازیکنان، مربیان و داوران سطح اول هندبال کشور انتخاب شدند. مصاحبه‌ها از طریق نرم افزار مکس کیودا، در سه سطح باز، محوری و نظری کدگذاری شد. بر اساس نتایج، 499 کد باز شناخته شد که به 72 کد محوری و نُه کد نظری تفکیک شدند. سپس از طریق آزمون فریدمن اولویت‌بندی بین مقوله‌ها انجام شد که عوامل مؤثر بر مدیریت جنجال به ترتیب شامل عوامل سیاسی-اجتماعی، آموزش و آگاهی، اقتصادی-رفاهی، مدیریتی، فردی، منطقه‌بندی، جوسازی منفی، ویژگی‌های هندبال، و نقش رسانه بود. پرسش‌نامة محقق ساخته مدیریت جنجال با 36 گویه و 9 مؤلفه پی از تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی به تایید کارشناسان رسید. همچنین از پرسش‌نامة استاندارد جو اخلاقی استفاده شد. نتایج نشان داد، مدیریت جنجال و مؤلفه های آن نقش بسزایی در جو اخلاقی مربیان، بازیکنان و داوران هندبال دارد. نظریة پژوهش حاضر با در نظر گرفتن نُه مقوله ارائه گردید. نتایج نشان داد که مدیریت جنجال بر جو اخلاقی تاثیر مثبتی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the role of controversy management on ethical atmosphere in handball

نویسندگان [English]

  • Matin Najd Samiee 1
  • Ali mohammad Safania 2
  • Seyyed Salahoddin Naghshbandi 3
  • Abolfazl Farahani 4
  • Reza Nikbakhsh 5

1 PhD Student, Department of Physical Education, Research Sciences Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Professor, Department of Education, Research Sciences Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

3 Department of Physical Education, Research Sciences Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

4 Department of Physical Education, Payame Noor University of Tehran

5 department of Sport Management, Faculty of Physical Education and Sport Science, South Tehran Branch, Islamic Azad University

چکیده [English]

The present study was designed and conducted to investigate the role of controversy management on the moral climate in handball. The present research is applied in terms of the nature of the research; Research method, mixed (qualitative-quantitative), research strategy, data base with Glaser approach and data collection source includes: documentary study and interview. The statistical population in the qualitative section, all professors, experts and elites are experts in the field of sports management and in the quantitative section, coaches, players and handball referees. Sampling in the qualitative, purposeful section and in the form of snowballs to theoretical saturation 15 people was selected and in the quantitative section, 380 players, coaches and referees of the first level of handball in the country were selected. The interviews were coded through Max Kyoda software in three levels: open, central and theoretical. Based on the results, 499 open source codes were identified, which were divided into 72 central codes and 9 theoretical codes. Awareness, economic-welfare, managerial, individual, zoning, negative embezzlement, handball characteristics, role of media. The researcher-made questionnaire of controversy management with 36 items and 9 components was approved by experts after exploratory and confirmatory factor analysis. The structural equation model has sufficient fit. The results showed that controversy management and its components play an important role in the ethical atmosphere of handball coaches, players and referees. The theory of the present study was presented considering 9 categories. The results showed that controversy management has a positive effect on the moral climate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Controversy Management
  • Ethical atmosphere
  • Handball