نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تربیت بدنی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

2 گروه مدیریت ورزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر بر عملکرد هیات‌های کاراته در حوزة روان‌شناسی طراحی و اجرا شد. روش پژوهش حاضر از نوع آمیخته به صورت کیفی-کمی بود. به علت اینکه روش کیفی در پژوهش حاضر در اولویت بر روش کمی داشت، روش پژوهش از نوع روش آمیخته اکتشافی بود. جامعة آماری پژوهش حاضر شامل خبرگان آگاه به موضوع پژوهش بودند. ابزار گردآوری اطلاعات در پژوهش حاضر مصاحبه و پرسش‌نامه بود. به منظور تحلیل داده‌های پژوهش در بخش کیفی از روش کدگذاری و در بخش کمی از روش معادلات ساختاری استفاده شد. جهت تحلیل داده‌های پژوهش حاضر از نرم‌افزار اس.پی.اس.اس و پی.ال.اس استفاده شد. نتایج پژوهش حاضر مشخص نمود که عوامل شناسایی شده شامل خدمات روان‌شناختی، نظام سلامت، پایگاه داده و شرایط روانی مشخص گردید. به عبارتی جهت توسعة عوامل موثر بر عملکرد هیات‌های کاراته در حوزة روان‌شناسی نیاز است تا به عوامل خدمات روان‌شناختی، نظام سلامت، پایگاه داده و شرایط روانی توجه جدی نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identifying the factors affecting the performance of karate teams in the field of psychology

نویسندگان [English]

  • M ohammadali Goya 1
  • Mohammad Hami 2
  • Vahid Shojaei 2

1 Department of Physical Education, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran

2 Sport Management Department, Islamic Azad University, Sari Branch, Sari, Iran

چکیده [English]

The present study was designed and conducted to identify the factors affecting the performance of karate teams in the field of psychology. The method of the present study was mixed-qualitative-quantitative. Due to the fact that the qualitative method in the present study had priority over the quantitative method, the research method was a mixed exploratory method. The statistical population of the present study included experts aware of the subject. The data collection tool in the present study was an interview and a questionnaire. In order to analyze the research data, the coding method was used in the qualitative part and the structural equation method was used in the quantitative part. SPSS and PLS software were used to analyze the data of the present study. The results of the present study showed that the factors were identified in four categories including psychological services, health system, database and psychological conditions. In other words, in order to develop the factors affecting the performance of karate teams in the field of psychology, it is necessary to pay serious attention to the factors of psychological services, health system, database and psychological conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Psychology
  • Performance
  • Karate