نوع مقاله : مطالعه پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز، شیراز، ایران

2 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز، شیراز، ایران

3 استادیار گروه تربیت بدنی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز، شیراز، ایران

4 استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز، شیراز، ایران

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی نقش فضای مجازی بر واکنش‌های رفتاری و هیجانی ورزشکاران: مطالعه موردی نام‌های تجاری در ورزش پرداخته است. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و روش انجام آن، توصیفی از نوع همبستگی (رگرسیون) است. جامعة آماری پژوهش حاضر تمامی ورزشکاران حرفه‌ای شهر شیراز بودند (26387 نفر) بر اساس فرمول کوکران 379 نفر به عنوان نمونة پژوهش مشخص شدند. روش نمونه‌گیری، خوشه‌ای- تصادفی می‌باشد. ابزار گردآوری اطلاعات در پژوهش حاضر پرسشنامة سنجش میزان استفاده از فضای مجازی خالدی و سقایی (2018) و پرسشنامة واکنش‌های رفتاری و هیجانی زارعی و ناصری اشترانی (2018) بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش حاضر از روش آماری معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار پی ال اس استفاده شد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که فضای مجازی بر تاریخچة یادگیری، توجه انتخابی در مورد برند و همچنین انگیزة ورزشکاران به نام تجاری تأثیر معناداری دارد. نتایج پژوهش همچنین مشخص نمودند که فضای مجازی بر لذت، انگیختگی و تسلط بر فرآیند خرید ورزشکاران در قبال نام تجاری تأثیر معناداری دارد. همچنین مقدار تی همة روابط موجود در مدل پژوهش بیشتر از 58/2 می‌باشند بنابراین در سطح 99/0، فضای مجازی بر واکنش‌های رفتاری و هیجانی ورزشکاران به نام‌های تجاری در ورزش تأثیرگذار است. نتایج این پژوهش می‌تواند در شناخت راهکارهای روانشناختی مؤثر بر رفتار خرید ورزشکاران مؤثر باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The role of cyberspace on athletes' behavioral and emotional responses: A case study brand in sports

نویسندگان [English]

 • Seydeh Razieh Dastghib 1
 • Ahmad Torkfar 2
 • Sayed Ali Mirhosini 3
 • Layla Gamshidian 4

1 PhD Student of Sport Management, Islamic Azad University, Shiraz Branch, Shiraz, Iran

2 Associate Professor of Sport Management, Islamic Azad University, Shiraz Branch, Shiraz, Iran

3 Assistant Professor of Department of Physical Education, College of Arts and architecture, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran

4 Assistant Professor of Sport Management, Islamic Azad University, Shiraz Branch, Shiraz, Iran

چکیده [English]

the aim of this study was to investigate the The role of cyberspace on athletes' behavioral and emotional responses: A case study brand in sports. This research In terms of purpose is Practical and In terms of how to it was done, it is a description of the type of correction. The statistical population of the present study was all professional athletes of Shiraz (26387 people). According to Cochran's formula, 379 people were identified as the research sample. Sampling method is cluster-random. The data collection tool in the present study was a questionnaire measuring the use of Khaledi and Saghaei cyberspace (2018) and a questionnaire of behavioral and emotional reactions of Zarei and Naseri Ashtrani (2018). In order to analyze the data of the present study, statistical method of structural equations was used using PLS software. The results of the present study showed that cyberspace has a significant effect on learning history, selective attention to the brand, as well as the motivation of athletes to brand. The research results also showed that cyberspace has a significant effect on enjoyment, motivation and mastery of the process of buying athletes towards the brand. Also, the amount of T in all relationships in the research model is more than 2.58, so at the level of 0.99, cyberspace affects the behavioral and emotional reactions of athletes to business letters in sports. The results of this study can be effective in understanding the psychological strategies that affect the behavior of athletes.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cyberspace
 • Behavioral Reactions
 • Emotional Reactions
 • Brand Value
 1. Akar, E., & Topçu, B. (2011). An examination of the factors influencing consumers' attitudes toward social media marketing. Journal of Internet Commerce, 10(1), 35-67.

 

 1. Arboleda, I. F. M., Escobar, M. C. S. (2011). Behavioral perspective model: Conceptual analysis and review. Revista Latinoamericana de Psicología, 43(3), 429-441.

 

 

 1. Aghazadeh, A. (2019). Investigating the factors affecting the tendency towards fashion among professional athletes. Journal of Sport Psychology Studies, 28, 165-178. (In Persian).
 2. Balakrishnan, B. K., Dahnil, M. I., & Yi, W. J. (2014). The impact of social media marketing medium toward purchase intention and brand loyalty among generation Y. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 148, 177-185.
 3. K. S., & Stock. W. G. (2015). Interdependencies between acceptance and quality perceptions of social network services: the standard-dependent user blindness. Paper presented at the Proceedings of the 9th International Multi-Conference on Society, Cybernetics and Informatics (IMSCI 2015), .
 4. Bačevac, S., Veselinović, J., & Životić, D. (2020). Branding and brand as factor of the competitive advantage in sports. Facta Universitatis, Series: Physical Education and Sport, 2020, 569-578.
 5. Brahim, S. B. (2016). The impact of online advertising on tunisian consumers’ purchase intention. Journal of Marketing Research & Case Studies,, 13-1.
 6. Blech, G., & Blech, M. A. (2010). Advertising and promotion. New Yourk: Mc Graw-Hill.
 7. Chu, S. C., Lien, C. H., & Cao, Y. (2019). Electronic word-of-mouth (eWOM) on WeChat: Examining the influence of sense of belonging, need for self-enhancement, and

 

consumer engagement on Chinese travellers’ eWOM. International Journal of Advertising, 38(1), 26-49.

 1. Chu, S.-C., & Kim, Y. (2011). Determinants of consumer engagement in electronic word-of-mouth (eWOM) in social networking sites. International Journal of Advertising, 30(1), 47-75.
 2. Chu, S.-C., & J. Kim. (2018). the current state of knowledge on electronic word-of-mouth in advertising research. International Journal of Advertising, 37(1), 1–13.
 3. Eijlers, E. (2020). Emotional experience and advertising effectiveness: on the use of EEG in marketing (No. EPS-2020-487-MKT).
 4. Eid, M., Nusairat, N., Alkailani, M., & Al-Ghadeer, H. (2020). Internet users’ attitudes towards social media advertisements: The role of advertisement design and users’ motives. Management Science Letters, 10(10), 2361-2370.
 5. Foxall, G. (1990). Consumer psychology in behavioral perspective.: Beard Books.
 6. Foxall, G. R. (2001). Foundations of consumer behavior analysis. Marketing Theory, 1(2), 165-199.
 7. Foxall, G. R. (2007). Explaining consumer choice.: Palgrave Macmillan.
 8. Foxall, G. R. (2007). Explaining consumer choice: Coming to terms with intentionality. Behavioral Processes, 75(2), 129-145.

 

 

 

 1. Foxall, G. R. (2014). The marketing firm and consumer choice: Implications of bilateral contingency for levels of analysis in organizational neuroscience. Frontiers in Human Neuroscience, 8, 472.
 2. Foxall, G. R. (2015). Consumer behavior analysis and the marketing firm: bilateral contingency in the context of environmental concern. Journal of Organizational Behavior Management, 35(1-2), 44-69.
 3. Foxall, G. R. (2015). Operant behavioral economics. Managerial and Decision Economics.
 4. Foxall, G. R., & Greenley, G. E. (1999). Consumers' emotional responses to service environments. Journal of Business Research, 46(2), 149-158.
 5. Foxall, G. R., Oliveira-Castro, J. M., James, V. K., & Schrezenmaier, T. C. (2011). Consumer behaviour analysis and the behavioural perspective model. Management Online Review (MORE).
 6. Foxall, G. R., Oliveira-Castro, J. M., & Schrezenmaier, T. C. (2004). The behavioral economics of consumer brand choice: Patterns of reinforcement and utility maximization. Behavioural Processes, 66(3), 235-260.
 7. Foxall, G. R., Yan, J., Oliveira-Castro, J. M., & Wells, V. K. (2013). Brand-related and situational influences on demand elasticity. Journal of Business Research, 66(1), 73-81.
 8. Foxall, G. R., Yani-de-Soriano, M. M. (2005). Situational influences on consumers' attitudes and behavior. Journal of Business Research, 58(4), 518-525.
 9. Ha, H. Y., John, J., John, J. D., & Chung, Y. K. (2016). Temporal Effects of Information from Social Networks on Online Behavior: The role of cognitive and affective trust. Internet Research, 26(1),
 10. Hair, J. F., Sarstedt, M., Ringle, C. M., & Mena, J. A. (2011). An assessment of the use of partial least squares structural equation modeling in marketing research. Journal of the Academy of Marketing Science, 40(3), 414–433.
 11. Hugen Berg, K., & Boden Hausen, G. (2004). Abiguity is social categorization: The role of prejudice and facial affect in race categorization. Psychological Science, 15, 342-345
 12. Houdek, P. (2016). What comes to a Manager’s Mind Theory of Local Thinking? Journal of Management Inquiry, 25(4), 359-366.
 13. Hur, S., Lee, J. E., & Stoel, L. (2020). Fair trade advertising: Influences of information type and emotional appeal congruency. Journal of Marketing Communications, 26(2), 186-206.
 14. Johnston, W. J., Khalil, S., Nhat Hanh Le, A., & Cheng, J. M. S. (2018). Behavioral implications of international social media advertising: An investigation of intervening and contingency factors. Journal of International Marketing, 26(2), 43-61.
 15. Isabella, G., & Vieira, V. A. (2020). The effect of facial expression on emotional contagion and product evaluation in print advertising. RAUSP Management Journal,
 16. Kang, J. (2020). The effect of ad skepticism and celebrity preference on brand attitude change in celebrity‐endorsed advertising. Japanese Psychological Research, 62(1), 26-38.
 17. Khaledi, A., & Saghaei, B. (2018). Investigating the effect of cyberspace (based on mobile phones) on social health of high school students in Rudan city. Educational Research, 14, 15-35. (In Persian).
 18. Krause, A. E., & North, A. C. (2017). Pleasure, arousal, dominance, and judgments about music in everyday life. Psychology of Music, 45(3), 355-374.
 19. Kurajdova K., & Táborecka-Petrovicova J. (2015). Literature review on factors influencing milk purchase behavior, International Review of Management and Marketing, 5(1), 9-25.
 20. Qobadi Yeganeh, A., Yoosefy, B., & Ashraf Khazaei, A. (2014). The relationship between fandom, team identification & loyalty to sport team with virtual sport consummation. Journal of Sport Psychology Studies, 8, 33-48.
 21. Lim, C. (2007). Examining the influence of sensation seeking and gender on consumers' emotional responses to visual stimuli in computer-simulated slot machines (Doctoral dissertation). University of Maryland, College Park.
 22. Mazaheri, E., Richard, M. O., & Laroche, M. (2012). The role of emotions in online consumer behavior: a comparison of search, experience, and credence services. Journal of Services Marketing, 26(7), 535-550. (In Persian).
 23. Mazaheri, E., Richard, M. O., Laroche, M., & Ueltschy, L. C. (2014). The influence of culture, emotions, intangibility, and atmospheric cues on online behavior. Journal of Business Research, 67(3), 253-259. (In Persian).
 24. Mehrabian, A., & Russell, J. A. (1974). The basic emotional impact of environments. Perceptual and Motor Skills, 38(1), 283-301. (In Persian).
 25. Mittal, B., & Lee, M. S. (2010). Separating brand-choice involvement via consumer involvement profiles. Advances in Consumer Research, 15(1), 43-49.
 26. Nuseir, M. T. (2019). The impact of electronic word of mouth (e-WOM) on the online purchase intention of consumers in the Islamic countries–A case of (UAE). Journal of Islamic Marketing, 10(3), 759-767.
 27. Na, S., Kunkel, T., & Doyle, J. (2020). Exploring athlete brand image development on social media: The role of signalling through source credibility. European Sport Management Quarterly, 20(1), 88-108.
 28. See-To, E. W., & Ho, K. K. (2014). Value co-creation and purchase intention in social network sites: The role of electronic Word-of-Mouth and trust–A theoretical analysis. Computers in Human Behavior, 31(2), 182-189.
 29. Spence, C., Puccinelli, N. M., Grewal, D., & Roggeveen, A. L. (2014). Store atmospherics: A multisensory perspective. Psychology & Marketing, 31(7), 472-488.
 30. Su, Y., Baker, B. J., Doyle, J. P., & Kunkel, T. (2020). The rise of an athlete brand: Factors influencing the social media following of athletes. Sport Marketing Quarterly, 29(1),
 31. Puwandi, P. H., De, G. T., & Brasali, N. (2020). The factors affecting consumer response towards online video advertisement: YouTube as a platform. International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, 7(2), 375-390.
 32. Wiese, M., Martínez-Climent, C., & Botella-Carrubi, D. (2020). A framework for Facebook advertising effectiveness: A behavioral perspective. Journal of Business Research, 109, 76-87.
 33. Yang, S., Carlson, J. R., & Chen, S. (2020). How augmented reality affects advertising effectiveness: The mediating effects of curiosity and attention toward the ad. Journal of Retailing and Consumer Services, 54, 102020.
 34. Yoon, H. (2015). Use of social networking sites and word-of-mouth in tourism services. In Advances in hospitality and leisure (pp. 21-40). : Emerald Group Publishing Limited.
 35. Zarei, A., & Naseri, Z. (2018). Investigating the effect of consumer behavior situation on behavioral reactions through mediation of perceived value and emotional responses. Bi-Quarterly Journal of Consumer Behavior Studies, 5(2), 1-20. (In Persian).
 36. Zhao, W. E. I., & Ji, C. H. E. N. (2019). The application of emotion creative strategy in advertising design. Journal of Literature and Art Studies, 9(10), 1088-1092.