نوع مقاله : مطالعه پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رفتار حرکتی، گروه علوم رفتاری و شناختی در ورزش، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 استادیار رفتار حرکتی، گروه علوم رفتاری و شناختی در ورزش، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 استاد رفتار حرکتی، گروه علوم رفتاری و شناختی در ورزش، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین تأثیر تمرین ذهنی، بدنی و ترکیبی در شرایط خستگی ذهنی بر تلاش شناختی نوآموزان بسکتبال بود. در این پژوهش نیمه‌تجربی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با سه گروه تجربی، 33 دختر نوآموز (میانگین سن 20.12 سال) از طریق فراخوان پژوهش و پس از ارزیابی‌های مقدماتی، به طور تصادفی در سه گروه تمرین تصویرسازی (11 نفر)، تمرین بدنی (10 نفر) و تمرین ترکیبی (12 نفر) جای گرفتند و در هشت جلسه تمرین در شرایط خستگی ذهنی متوسط (انجام 60 دقیقه تکلیف استروپ در ابتدای هر جلسه) شرکت کردند. تلاش شناختی براساس آزمون عملکرد مدوام در پیش‌آزمون، پس‌آزمون و آزمون پیگیری اندازه‌گیری شد. یافته‌ها نشان داد که تکلیف استروپ در هر هشت جلسه تمرینی، سطوح خستگی ذهنی گروه‌ها را به طور مشابه افزایش داده است، با این وجود، اثرات اصلی و تعاملی زمان و گروه بر تلاش شناختی از لحاظ آماری معنادار نبودند. براین اساس، هشت جلسه تمرین در شرایط خستگی ذهنی متوسط از بار شناختی لازم برای افزایش تلاش شناختی نوآموزان برخوردار نیست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Effect of Physical and Imagery Training under Mental Fatigue Condition on Cognitive Effort among Basketball Novices

نویسندگان [English]

  • Mahpari Ghasemnezhad 1
  • Mahin Aghdaei 2
  • Alireza Farsi 3

1 PhD Student of Motor Behavior, Department of Sport Behavioral and Cognitive Sciences, School of Sport Science and Health, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

2 Assistant Professor of Motor Behavior, Department of Sport Behavioral and Cognitive Sciences, School of Sport Science and Health, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

3 Associate Professor of Motor Behavior, Department of Sport Behavioral and Cognitive Sciences, School of Sport Science and Health, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The aim of this study was to determine the effect of mental, physical, and combined training under mental fatigue condition on the cognitive effort of basketball novices. In this quasi-experimental study with pre-test and post-test design with three experimental groups, 33 novice girls (mean age 20.12 years) through a research call and after preliminary evaluations, were randomly assigned into three groups of Imagery Training (n = 11), Physical Training (n = 10), and Combined Training (n = 12) and participated in eight training sessions under moderate mental fatigue (60 minutes of executing Stroop task at the beginning of each session). Cognitive effort was measured based on the continuous performance test in the pre-test, post-test, and follow-up test. The results showed that the Stroop task in all eight training sessions similarly increased the levels of mental fatigue of the groups, however, the main and interaction effects of time and group on cognitive effort were not statistically significant. Accordingly, eight sessions of training under moderate mental fatigue do not have the required cognitive load to increase the cognitive effort of novices.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mental Fatigue
  • Imagery Training
  • Physical Training
  • Cognitive Effort
  • Basketball Free Throw