نوع مقاله : مطالعه مروری

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشکده و پژوهشکده هوش مصنوعی و علو م شناختی ، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران و دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه مازندران، مازندران، ایران.

2 استاد گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشکده و پژوهشکده علوم اجتماعی و فرهنگی دانشگاه جامع امام حسین، تهران،ایران و دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه مازندران، مازندران، ایران

چکیده

مطالعه حاضر با هدف دستیابی به اندازه اثر مداخله نوروفیدبک بر عملکرد ورزشکاران و بررسی سایر عوامل مؤثر در اثربخشی آن و پیشنهاد یک الگوی نظری انجام شد. پژوهش حاضر یک مطالعه مروری از نوع فراتحلیل می‌باشد. در مرحله اول پژوهش، تمامی پژوهش‌های فارسی و انگلیسی انجام‌شده در زمینه اثربخشی مداخله‌ی نوروفیدبک بر عملکرد ورزشکاران به طور نظام‌مند مرور شدند و از میان آن‌ها، پژوهش‌های دارای ملاک‌های فرا تحلیل، توسط نرم‌افزار جامع فرا تحلیل بررسی شدند. از میان 758 مطالعه به دست آمده، تعداد 28 مطالعه فرا تحلیل شدند. در مرحله دوم، یک الگوی مداخله‌ای ویژه ورزشکاران بر اساس مؤلفه‌های مختلف تأثیرگذار بر عملکرد، تدوین شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که میزان اندازه اثر مداخله‌ی نوروفیدبک طبق جدول کوهن زیاد است؛ لذا مداخله‌ی نوروفیدبک عملکرد ورزشکاران را بهتر می‌کند. در مرحله دوم، عوامل اثرگذار بر بهبود عملکرد ورزشکاران به دنبال مداخله‌ی نوروفیدبک، در قالب یک الگوی مداخله‌ای ویژه ورزشکاران تدوین شد. به‌طورکلی از یافته‌های این مطالعه می‌توان نتیجه گرفت که تأثیر مداخله‌ی نوروفیدبک بر عملکرد ورزشکاران زیاد است و می‌تواند نظر محققین مبنی بر اهمیت مداخله‌ی نوروفیدبک بر بهینه‌سازی عملکرد ورزشکاران را تأیید نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Neurofeedback Intervention and Athletic Performance Optimization; Systematically review, metaanalysis and proposing a theoretical model

نویسندگان [English]

  • Amin Amini 1
  • Mohammad VaezMousavi 2

1 Member of the Faculty and Research Institute of Artificial Intelligence and Cognitive Sciences, Imam Hossein University (AS), Tehran, Iran, and Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Mazandaran, Mazandaran , Iran

2 Professor of the Department of Physical Education and Sports Sciences, School of Social and Cultural Sciences, Imam Hossein University, Tehran, Iran and Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Mazandaran, Mazandaran , Iran

چکیده [English]

The present study was conducted to achieve the effect of neurofeedback intervention on athletes' performance and investigate other factors affecting its effectiveness, and proposing a theoretical model. The present study is a systematic review and meta-analysis research model. In the first phase of the study, all Persian and English studies on the effectiveness of neurofeedback intervention on athletes' performance were systematically reviewed, and among them, studies with meta-analysis criteria were reviewed by Meta-Analysis Basics and Applications. Out of 758 studies, 28 studies were meta-analyzed. In the second stage, a specific intervention model for athletes was developed based on various components affecting performance. The results showed the effect size (ES) of Neurofeedback Intervention is large according to Cohen's table. Therefore, neurofeedback intervention improves the performance of athletes. In the second stage, the factors affecting the performance of athletes following neurofeedback intervention were developed in the form of a specific intervention model for athletes. The findings of this meta-analysis showed a “large” ES for neurofeedback intervention on Athletic Performance Optimization. And can confirm the opinion of researchers about the importance of neurofeedback intervention in optimizing the performance of athletes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive Readiness
  • Excellent Brain Functions
  • Functions of the Mind
  • Performance Optimization