نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، هیئت علمی دانشگاه گنبد کاووس، گلستان، ایران؛

2 گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، ایران.

3 گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، هیئت علمی دانشگاه گنبد کاووس، گلستان، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش عدم امنیت شغلی در دوره شیوع ویروس کرونا بر سلامت ذهنی مربیان مدارس فوتبال با نقش میانجی رفاه مالی بود. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مربیان شاغل در مدارس فوتبال دارای مجوز استان گلستان در سال 1399 بود که منبع اصلی درآمد آن‌ها اشتغال در مدارس فوتبال می‌باشد (81 مربی) که کل جامعه به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. جهت گردآوری داده‌های پژوهش، از پرسش‌‌نامه‌های عدم امنیت شغلی در دوره شیوع ویروس کرونا (جونگ و همکاران، 2020)، رفاه مالی (چوی و همکاران، 2020) و سلامت ذهنی (وارویک-ادینبورگ، 2007) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و مدل‌سازی معادلات ساختاری استفاده شد. بدین منظور دو نرم‌افزار SPSS و PLS 3 مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد عدم امنیت شغلی در دوره شیوع ویروس کرونا اثری منفی و معنی‌دار بر رفاه مالی مربیان فوتبال دارد. همچنین اثر عدم امنیت شغلی در دوره شیوع ویروس کرونا بر سلامت ذهنی مربیان فوتبال منفی و معنی‌دار بود. بخش دیگری از نتایج پژوهش نشان داد اثر رفاه مالی بر سلامت ذهنی، مثبت و معنی‌دار است. در نهایت نتایج نشان داد اثر عدم امنیت شغلی در دوره شیوع ویروس کرونا بر سلامت ذهنی مربیان فوتبال با نقش میانجی رفاه مالی، منفی و معنی‌دار می‌باشد. با توجه به ‌نتایج پژوهش می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد عدم امنیت شغلی در دوره شیوع ویروس کرونا می‌تواند با کاهش رفاه مالی، مشکلاتی را برای سلامت ذهنی مربیان فوتبال به‌ همراه داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The role of job insecurity during the corona virus pandemic on the mental health of football schools' coaches with the mediating role of financial well-being

نویسندگان [English]

  • Ali Chori 1
  • Nasser Bai 2
  • Hamid Ghezelsofloo 3

1 Department of Physical Education and Sport Science, Faculty of Gonbad Kavous University, Golestan, Iran.

2 Department of Physical Education, Azadshahr Branch, Islamic Azad University, Azadshahr, Iran.

3 Department of Physical Education and Sport Science, Faculty of Gonbad Kavous University, Golestan, Iran.

چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the role of job insecurity during the Corona virus pandemic on the mental health of football schools coaches with the mediating role of financial well-being. The research method is descriptive survey. The statistical population of the study included all coaches working in football schools licensed in Golestan province in 2020, that main source of their income is employment in football schools (81 coaches) that the whole population was selected as a research sample. To collect research data, (Jung et al, 2020) job insecurity during the Corona virus pandemic questionnaire, (Choi et al, 2020) financial well-being questionnaire and (Warwick-Edinburgh, 2007) mental health questionnaire were used. The results showed that job insecurity during the Corona virus pandemic has a negative and significant effect on the financial well-being of football coaches. Also, the effect of job insecurity during the Corona virus pandemic on the mental health of football coaches was negative and significant. Another part of the research results showed that the effect of financial well-being on mental health is positive and significant. Finally, the results showed that the effect of job insecurity during the Corona virus outbreak on the mental health of football coaches with the mediating role of financial well-being is negative and significant. According to the results of the study, it can be concluded that job insecurity during the pandemic of the Corona virus can lead to problems for the mental health of football coaches by reducing financial well-being.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Job security
  • Mental Health
  • Financial Well-Being
  • football coaches
  • Corona virus