نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه الزهرا (س)

2 عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا (س)

3 استادیار گروه رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه الزهرا(س)

چکیده

شناسایی عوامل مؤثر بر انگیزش مشارکت در ورزش جوانان بسیار ضروری است. المپیاد همگانی دانشجویان با هدف افزایش انگیزه شرکت در ورزش برای دانشجویان غیرورزشکار برگزار می‌شود. هدف پژوهش، بررسی نقش‌ تیپ‌های شخصیتی، ادراک موفقیت و تنظیم رفتار ورزشی در میزان انگیزش شرکت در ورزش دانشجویان دختر شرکت‌کننده در المپیاد همگانی سال 1398 دانشگاه الزهرا بود. شرکت‌کننده‌ها 212 دانشجو (دامنه سنی 30-18 سال) با کمتر از 2 سال سابقة‌ تمرین فقط در همان رشته ورزشی بودند که بصورت تصادفی و هدفمند انتخاب شدند. پرسش‌نامة انگیزش مشارکت در ورزش، ادراک موفقیت ورزشی، تنظیم رفتار ورزشی و‌ تیپ شخصیتی استفاده شد. نتایج رگرسیون خطی چندگانه نشان داد خرده مقیاس‌های ادراک موفقیت (خودگرایی، تکلیف گرایی)، تنظیم رفتار ورزشی (تنظیم بیرونی، انگیزة درونی، بی انگیزگی) و تیپ شخصیتی آ و ب می‌توانند بطور معناداری انگیزش شرکت در ورزش دختران غیرورزشکار را پیش‌بینی کنند. تأثیر خرده مقیاس بی‌انگیزگی بصورت منفی و سایر خرده مقیاس‌ها مثبت بود. یافته‌ها مطابق با پیش‌بینی نظریة خود مختاری بودند و تأکید می‌کنند انگیزش مشارکت ورزشی دختران غیرورزشکار تحت تأثیر مؤلفه‌های شخصیتی و روان‌شناختی قرار می‌گیرد که این امر مربیان و روان‌شناسان ورزشی را ترغیب به توسعة این‌گونه متغیرها در افراد غیرورزشکار می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Role of Personality Types, Perception of Success and Regulation of Sports Behavior in Motivation of Sports Participation in Non-Athlete Female Students: a self-determination theory Approach

نویسندگان [English]

  • safa Bahrampour 1
  • Maryam Abdoshahi 2
  • maryam Rahimian Mashhadi 3

1 M.A. Faculty of Sport Sciences, Alzahra University

2 Department of Motor Behavior, Faculty of Sport Science, Alzahra University

3 Department of Motor Behavior, Faculty of Sport Science, Alzahra University

چکیده [English]

Identifying the factors affecting the motivation to participate in youth sports is very important. The student public Olympiad is held with the aim of increasing the motivation of non-athlete students to participate in sports. The purpose was to investigate the role of personality types, perception of success, and regulation of sports behavior in the motivation of non-athlete female students participating in the 2019 Public Olympiad at Alzahra University. Participants included 212 people (age range of 18-30 years) with less than 2 years of training experience in the same sport only and were randomly and purposefully selected. The sports participation motivation, perception of sports success, regulation of sports behavior, and personality type questionnaire were used. The results of the multiple linear regression test showed that the subscales of success perception (self-orientation, task orientation), sports behavior regulation (external regulation, internal motivation, lack of motivation), and B/A personality type can significantly motivate to participate in sports (significance level less than 0.05). The effect of the lack of motivation subscale was negative and other subscales were positive. The findings were in line with the prediction of the self-determination theory and emphasize that the motivation of non-athlete girls to participate in sports is influenced by personality and psychological components, which encourages sports coaches and psychologists to develop such variables in non-athletes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • self-determination theory
  • motivation to participate in sports
  • Perception of Success
  • Regulation of Sports Behavior
  • Personality Types