نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

چکیده

شیوع جهانی بیماری کووید 19یک یادآوری ناگهانی همگانی بود که بیماری های ویروسی یک تهدید مداوم برای سلامتی انسان هستند.خصوصاً در مورد بیماری های نوپدید و بازپدیدکه همیشه یک چالش بالقوه برای سیستم مراقبت های بهداشتی در سراسر جهان هستند. هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر نگرانی‌های کووید 19بر افسردگی دانشجویان ورزشکار با نقش تعدیلگر ارتباط اجتماعی هم تیمی بود. این پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی است که به شکل میدانی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش را دانشجویان ورزشکار منطقه 9 کشور تشکیل دادند. نمونه آماری با استفاده از نرم‌ افزار جی پاور 146نفر تعیین شد که به‌ صورت در دسترس انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ ها پس از تأیید روایی و پایایی،از پرسش نامه های افسردگی (پرومیس)، ارتباط اجتماعی هم تیمی و نگرانی های کووید 19(گراوپنسپرگر و همکاران) استفاده گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS وPLS مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که نگرانی از کووید 19 ارتباط مثبت و معنادار بر افسردگی دانشجویان دارد.همچنین ارتباط اجتماعی هم‌تیمی، علاوه بر رابطه منفی و معنادار با افسردگی ورزشکاران، نقش تعدیلگر در رابطه بین نگرانی از کووید 19و افسردگی دانشجویان دارد و باعث تضعیف این رابطه می شود. بر اساس یافته‌های این پژوهش می توان گفت که، دانشجویان ورزشکار نیز در معرض مسائل عمده روان درمانی و روان شناختی در دوران کرونا قرار دارند؛ از این رو، استراتژی‌های پیشگیرانه ساده مانند فاصله اجتماعی و درعین حال ایجاد یک سیستم ارتباط اجتماعی هم‌تیمی ممکن است ابزاری مهم برای مبارزه با افسردگی در دوران بیماری کووید 19باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Impact of Covid 19 Concerns on the Depression of Athlete Students with the Modifying Role of Teammate Social Connectedness

نویسندگان [English]

  • Maryam Rajabian
  • reza andam
  • Mojtaba Rajabi

Department of Sport Management , Faculty of Physical Education and Sport Sciences , Shahrood University of Technology , Shahrood , Iran

چکیده [English]

The global outbreak of COVID-19 was a sudden public reminder which the viral diseases are a constant threat to human health. Especially in the case of new and re-emerging illnesses, which pose a constant threat to the global health-care system. This study aimed to investigate the impact of Covid-19 concerns on the depression of Athlete Students with the Modifying Role of Teammate social connectedness. This is a descriptive-correlational study conducted using the field research method. Its statistical population consisted of student-athletes from region 9 of Iran. Using G*Power, the statistical sample was determined 146 people selected by available sampling. (PROMIS) Depression Questionnaire and the Teammate social connectedness and Covid-19 Concerns Questionnaire (Graupensperger, & et al) were used to collect data after their validity and reliability were confirmed. Data were analyzed using SPSS and PLS software. The study revealed that Covid-19 concern has a Positive and significant relationship on the student-athletes depression. Furthermore, Teammate social connectedness, In addition to the negative and significant relationship with athletes' depression, played a modifying role in the relationship between Covid-19 concern and student-athletes' depression and undermined this relationship. According to this study's findings, the athlete students are also exposed to major psychotherapy and psychological issues during the Corona era; thus, simple preventive strategies like social distancing while creating a teammate social connectedness system may be an important tool to combat depression during COVID-19.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quarantine
  • Sport
  • Coronavirus
  • Psychological problems