نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت ورزشی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران

2 گروه تربیت بدنی، واحدملایر، دانشگاه آزاد اسلامی، ملایر، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، شناسایی پیامدهای روان‌شناختی بحران‌های سلامتی در سبک زندگی ورزشکاران (موردمطالعه: همه‌گیری ویروس کرونا) است. نوع تحقیق کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری داده‌ها توصیفی- پیمایشی و بر اساس رویکرد تحقیق، آمیخته (کیفی- کمی) است. برای استخراج متغیرها، با استفاده از روش هفت مرحله‌ای فراترکیب سندلوسکی و باروسو، پیامدها شناسایی شدند و در بخش بعدی، با استفاده از پرسشنامه‌‌ی محقق ساخته (به‌صورت مقایسه دوبه‌دویی)، با نظرسنجی از خبرگان (13 نفر) و تحلیل در نرم‌افزار میک‌مک، داده‌ها تجزیه‌وتحلیل شدند. نتایج نشان داد که مهم‌ترین پیامد روان‌شناختی بحران‌های سلامتی مؤثر در سبک زندگی ورزشکاران در این پژوهش، به ترتیب مربوط به افسردگی، اضطراب، خشم، وسواس، بی-خوابی، استرس، بی‌حوصلگی، محدودیت در ارتباط با خانواده، هم‌تیمی‌ها و مربیان و ترس از سرایت بیماری به دیگران می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying the Psychological Consequences of Health Crises in Athletes' Lifestyle (Case Study: Coronavirus Epidemic)

نویسندگان [English]

  • Maryam Barani 1
  • Majid Solimani 2
  • Adel Afkhar 2

1 PhD student in Sports Management, Hamadan Branch, Islamic Azad University, Hamadan, Iran

2 Department of Physical Education,Malayer Branch,Islamic Azad University,Malayer,Iran.

چکیده [English]

The aim of this study was to identify the psychological consequences of health crises in the lifestyle of athletes (Case study: Corona virus epidemic). The type of research is applied and in terms of data collection method is descriptive-survey and based on the research approach, it is mixed (qualitative-quantitative). To extract the variables, the results were identified using a seven-step method of hybrid Sandlowski and Barroso. Data were analyzed in Mikmak software. The results showed that the most important psychological consequences of health crises affecting the lifestyle of athletes in this study, respectively, related to depression, anxiety, anger, obsession, insomnia, stress, impatience, limitations in family relationships. Teammates and coaches and the fear of spreading the disease to others.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Covid 19
  • Stress
  • Anxiety
  • Mental Health