نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه گلستان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی بررسی صمیمیت و سازگاری اجتماعی بر امنیت روانی ورزشکاران حرفه‌ای فوتبال طراحی و اجرا گردید. این پژوهش به‌لحاظ هدف از نوع پژوهش‌های کاربردی، به‌لحاظ روش اجرا میدانی و به‌لحاظ نوع تحلیل، توصیفی- همبستگی می‌باشد. جامعة آماری این پژوهش را بازیکنان فوتبال حرفه‌ای ایران تشکیل دادند. ابزار پژوهش حاضر پرسش‌نامة استاندارد بود. جهت تحلیل داده‌های پژوهش حاضر از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. در بخش آمار توصیفی از میانگین و انحراف استاندارد استفاده گردید. در بخش آزمون استنباطی از آمار کلوموگراف-اسمیرنف جهت تعیین وضعیت توزیع داده‌های پژوهش استفاده گردید. همچنین از آزمون معادلات ساختاری جهت بررسی مدل پژوهش استفاده شد. کلیة روند تحلیل داده‌های پژوهش حاضر در نرم‌افزارهای اس.پی.اس.اس و پی.ال.اس انجام گردید. مطابق با نتایج پژوهش مشخص گردید که صمیمیت بر امنیت روانی (195/0= تأثیر، 001/0=سطح معناداری) تأثیر معناداری در جهت مثبت دارد. نتایج همچنین نشان داد که سازگاری اجتماعی بر امنیت روانی (723/0= تأثیر، 001/0=سطح معناداری) تأثیر معناداری در جهت مثبت دارد. بدین صورت صمیمیت و سازگاری اجتماعی نقش مهمی در جهت بهبود امنیت روانی ورزشکاران حرفه‌ای فوتبال دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating intimacy and social adjustment on the psychological security of professional football athletes

نویسنده [English]

  • Bahman Tayyebi

Faculty Member of Golestan University

چکیده [English]

The present study was designed and conducted to investigate the study of intimacy and social adjustment on the psychological security of professional football athletes. This research is applied research in terms of purpose and field implementation method and descriptive-correlation in terms of analysis. The statistical population of this study consisted of Iranian professional football players. The instrument of the present study was a standard questionnaire. Descriptive and inferential statistics were used to analyze the data of the present study. In the descriptive statistics section, the mean and standard deviation were used. In the inferential test section, K-S statistics were used to determine the status of research data distribution. Structural equation test was also used to evaluate the research model. The whole process of data analysis was performed in SPSS and PLS software. According to the results of the study, it was found that the effect of intimacy on psychological security (effect = 0.195, significance level = 0.001) has a significant effect in a positive direction. The results also showed that the effect of social adjustment on mental security (effect = 0.723, significance level = 0.001) has a significant effect in a positive direction. Thus, intimacy and social adjustment play an important role in improving the psychological security of professional football athletes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Psychological security
  • social adjustment
  • social intimacy