نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تربیت بدنی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

2 گروه تربیت بدنی، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران

3 گروه تربیت بدنی، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارائة مدل عوامل موثر بر ایجاد رفتارهای پایدار در خصوص مشارکت ورزشی دانش‌آموزان طراحی گردید. پژوهش حاضر از جمله مطالعات آمیخته بود که به‌صورت روش‌های کیفی و کمی انجام شد. در بخش کیفی نمونة آماری شامل 13 نفر از خبرگان آگاه به موضوع پژوهش بودند. جامعة آماری بخش کمی پژوهش حاضر را کلیة دانش‌آموزان مدارس ابتدایی شهر تهران بودند که با توجه‌به نامحدود بودن تعداد جامعه؛ تعداد 384 نفر به عنوان نمونة پژوهش مشخص شدند. ابزار پژوهش حاضر شامل مصاحبه و پرسش‌نامة محقق ساختة 31 سوالی بود. روایی این پرسش‌نامه توسط نظرات برخی اساتید دانشگاهی مورد بررسی و تایید قرار گرفت. پایایی این پرسش‌نامه نیز میزان 88/0 مشخص شد. به منظور تحلیل داده های پژوهش حاضر از نرم افزارهای اس.پی.اس.اس و پی.ال.اس استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد 31 ویژگی از طریق مصاحبه‌های انجام شده استخراج گردید که این ویژگی ها در پنج عامل شامل عوامل نگرشی، رفتاری، فنی، فرهنگی و محیطی دسته بندی شدند. به عبارتی در جهت ایجاد رفتارهای پایدار در خصوص مشارکت ورزشی می‌بایست به عوامل شناسایی شده توجه ویژه داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Provide a model of effective factors on creating sustainable behaviors student sport participation

نویسندگان [English]

  • Kamelia Abdi 1
  • Sheida Ranjbari 2
  • Abdollah Hemayattalab 3

1 Department of Physical Education, Shiraz branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran

2 Department of Physical Education, Urmia Branch, Islamic Azad University, Urmia, Iran

3 Department of Physical Education, Marand branch, Islamic Azad University, Marand, Iran

چکیده [English]

The present study was designed to provide a model of factors affecting the development of sustainable behaviors regarding student sports participation. The present study was a mixed research that was conducted in qualitative and quantitative methods. In the qualitative part of the statistical sample, 13 experts were aware of the research topic. The statistical population of the quantitative part of the present study was all primary school students in Tehran, which due to the unlimited number of population; 384 people were identified as the research sample. The tools of the present study included a researcher-made interview and a 31-item questionnaire. The validity of this questionnaire was reviewed and confirmed by the opinions of some university professors. The reliability of this questionnaire was 0.88. In order to analyze the data of the present study, SPSS and PLS software were used. The results showed that 31 characteristics were extracted through interviews that these characteristics were classified into 5 factors including attitudinal, behavioral, technical, cultural and environmental factors. In other words, in order to create sustainable behaviors regarding sports participation, special attention should be paid to the identified factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sport Participation
  • Sustainable Behavior
  • Institutionalization