نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فنی و حرفه ای ایران

2 دانشگاه فردوسی مشهد

3 استادیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 دانشگاه بین المللی امام رضا مشهد

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه‌ انگیزه‌های هواداری با شخصیت الکسیتایمیک در هواداران لیگ برتر فوتبال ایران بود. جامعه آماری، شامل هواداران باشگاه شهر خودروی خراسان بوده که در بازی هفته‌ 28 لیگ برتر فوتبال کشور در مقابل تیم سایپا، به تشویق تیم شهر خودرو پرداخته‌اند. به‌منظور گردآوری داده‌ها از دو پرسشنامه‌ استاندارد استفاده شد. به‌منظور تائید پایایی پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ و جهت تائید روایی از نظر متخصصین روانشناسی ورزشی استفاده گردید. نتایج نشان می‌دهد نمره‌ میانگین انگیزه‌ هواداری و تمامی مؤلفه‌های آن نشانگر وضعیت نامطلوب و نمره‌ میانگین الکسیتایمیا و تمامی مؤلفه‌های آن نشانگر وضعیت مطلوبی است. همچنین، مشخص شد که بین مؤلفه‌های انگیزه‌ هواداری اولویت معناداری وجود دارد که مهم‌ترین اولویت مؤلفه‌های آن مربوط به "فرصت‌طلبی" بوده و مؤلفه‌های "تعامل با دیگران"، "حامی و پشتیبان" و "زیبایی پرستی" در اولویت‌های دوم تا چهارم قرار داشته و بین مؤلفه‌های الکسیتایمیا نیز اولویت معناداری وجود دارد که مهم‌ترین اولویت مؤلفه‌های آن مربوط به "مشکل در شناسایی احساسات" بوده و مؤلفه‌های "داشتن تفکر بیرونی" و "مشکل در بیان احساسات" در اولویت‌های دوم و سوم قرار دارند. همچنین، مشخص شد بین انگیزه‌های هواداری و مؤلفه‌های حامی و پشتیبان و فرصت‌طلبی با الکسیتایمیا رابطه‌ مثبت و معنادار (05/0P<) و بین مؤلفه‌های‌ زیبایی پرستی و تعامل با دیگران با الکسیتایمیا رابطه‌ معناداری یافت نشد. در نهایت، مدل پژوهش مبنی بر اثر انگیزه‌های هواداری بر الکسیتایمیا تأیید گردید. نتایج پژوهش،بیانگر این است که انگیزه‌های هواداری جهت حضور هواداران در ورزشگاه‌ها می‌تواند بر رفتار الکسیتایمیک آن‌ها اثر گذاشته و این رفتارها را بهبود بخشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Fan Motivations and Alexithymic Personality in Iranian Football Premier League Fans

نویسندگان [English]

  • Malihe Sadat Aghaei Shahri 1
  • bahador azizi 2
  • Ahmad Mahmoudi 3
  • Nafise Mobaraki 4

1 Technical and Vocational University

2 Ferdowsi University of Mashhad

3 Assistant Professor, Department of Sport Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran.

4 Imam Reza International University of Mashhad

چکیده [English]

The aim of the study was to investigate the relationship between fan motivations and Alexithymic personality in Iranian Premier League fans. The statistical population includes the fans of Khorasan Shahre Khodro Club who have cheered on the team in the 28th week game of the National Football Premier League against Saipa. Two standard questionnaires were used to collect data. In order to confirm the reliability of the questionnaire, Cronbach's alpha test and to confirm the validity of sports psychologists were used. The results show that the mean score of fan motivation and all its components indicate unfavorable and the mean score of Alexithymia and all its components indicate favorable status. It was also found that there is a significant priority among the components of fan motivation, the most important priority is "opportunism" and the components of "interaction with others", "supporter" and "aestheticism" are in the second to fourth priorities and also there is a significant priority among the components of Alexithymia, the most important priority is "difficulty in recognizing feelings", and the components of "having external thinking", "difficulty in expressing feelings" are in the second and third priorities. Also, it was found that there is a positive and significant relationship between fan motivations and components of supporter and opportunism with Alexithymia (P<0.05) and there is no significant relationship between the aesthetics and interaction with others with Alexithymia. Finally, research model was confirmed. The results indicate that fan motivations for the presence of them in stadiums can affect their Alexithymic behavior.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alexithymia
  • Consumer Behavior
  • Fans
  • Fan Motivations
  • Football