نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روان‌شناسی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران.

2 گروه رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

3 گروه روان شناسی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران

4 گروه رفتار حرکتی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطۀ صفات شخصیتی و انگیزۀ مشارکت ورزشی با واسطه‌گری تنظیم هیجان در کارکنان بود. در این پژوهش مقطعی، 261 کارمند شرکت نفت (98 مرد) شرکت و پرسشنامه‌های پنج عاملی بزرگ شخصیت (کاستا و مکگری، 1989)، تنظیم شناختی هیجان (گارنفسکی و کرایج، 2006) و انگیزۀ مشارکت ورزشی (گیل و همکاران، 1983) را تکمیل کردند. برای تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها از مدل‌یابی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که برون‌گرایی و گشودگی علاوه بر اثر مستقیم بر انگیزۀ مشارکت ورزشی به طور غیرمستقیم و از طریق نقش واسطه‌ای راهبردهای تنظیم هیجان بر انگیزة مشارکت ورزشی اثر دارند. توافق‌پذیری نیز از طریق افزایش تنظیم هیجان سازگار و کاهش تنظیم هیجان ناسازگار با انگیزۀ مشارکت ورزشی رابطه مثبتی داشت. در نهایت، روان‌رنجورخویی، با انگیزة مشارکت ورزشی از طریق افزایش تنظیم هیجان ناسازگار و کاهش تنظیم هیجان سازگار رابطۀ منفی داشت. براساس یافته‌های پژوهش، ویژگی‌های شخصیتی نقش مهمی بر انگیزة مشارکت ورزشی کارکنان و راهبردهای تنظیم هیجان نیز نقش واسطه‌ای دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Personality and Motivation for Participation in Sport: Mediating Role of Emotion Regulation

نویسندگان [English]

  • Maryam Panahi 1
  • ali esmaeili 2
  • Kourosh Goodarzi 3
  • Mehdi Roozbahani 4

1 Department of Psychology, Borujerd Branch, Islamic Azad University, Borujerd, Iran.

2 Department of Motor Behavior and Sport Psychology, Allameh Tabatabai. University, Tehran, Iran

3 .Department of Motor Behavior, Borujerd Branch, Islamic Azad University, Borujerd, Iran

4 Department of Motor Behavior, Borujerd Branch, Islamic Azad University, Borujerd, Iran.

چکیده [English]

In this research we examined the mediational role of emotion regulation in the relationship between personality traits and motivation for participation in sport in employees. In this cross-sectional study, 261 employees of Oil Company (98 male) participated and completed questionnaires of big five factors of personality (Costa and McGree, 1989), cognitive emotion regulation (Garnowski and Craig, 2006) and motivation for sport participation (Gill et al., 1983). Data were analyzed by structural equation modeling. The results indicate that extraversion and openness, in addition to having a direct effect on the motivation of sports participation, indirectly affect the motivation of sports participation through the mediating role of emotion regulation strategies. Agreeableness was also positively related to motivation for participation in sport via increased adaptive emotion regulation/decreased maladaptive emotion regulation strategies. Finally, neuroticism was positively related to motivation for participation in sport, through increased maladaptive emotion regulation/decreased adaptive emotion regulation strategies. The study reveled the mediational role of emotion regulation for personality traits and their association with motivation for participation in sport in employees.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotion Regulation
  • Employments
  • Personality Traits
  • Sport Participation
  • Well-being