نوع مقاله : مطالعه پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 دانشجو دکتری تخصصی رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی ، واحد علوم و تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران،ایران

2 استاد گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه جامع امام حسین، تهران

3 دانشیار فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

نظر به این که برخی از پژوهش ها به نقش احتمالی حمایت اجتماعی در کاهش آسیب های ورزشی اشاره کرده ‎اند، مطالعه حاضر نقش تعدیل کنندگی حمایت اجتماعی را در رابطه استرس زندگی با آسیب ورزشی بررسی کرده است. شرکت ‎کنندگان در این پژوهش 341 ورزشکار زن و مرد دارای آسیب ورزشی، در رده سنی نوجوان تا بزرگسال (میانگین سن 35/26 سال) از رشته های مختلف ورزشی بودند که به شیوه در دسترس انتخاب شدند. همه شرکت کنندگان حداقل یک روز بر اثر آسیب دیدگی از فعالیت ورزشی دور شده بودند. در یک طرح گذشته ‎نگر پرسش‎نامه بررسی حوادث زندگی ورزشکاران دانشگاهی و مقیاس چند بعدی حمایت اجتماعی ادراک شده برای سنجش میزان استرس و حمایت اجتماعی بکار برده شدند. نقش حمایت اجتماعی و زیر مقیاس‎های آن در رابطه استرس با آسیب ورزشی توسط مدل‎سازی رگرسیون لجستیک بررسی شد. نتایج نشان داد که "حمایت اجتماعی کل" و زیر مقیاس "دیگران مهم" رابطه استرس با آسیب ورزشی را تعدیل می‎کنند. بر این اساس اهمیت حمایت اجتماعی و نقش مربیان، تمرین دهندگان، هم تیمی ها و دیگر افراد مهم در فراهم کردن انواع شبکه ‎های حمایتی مؤثر به منظور کاهش بروز آسیب ورزشی و شدت آن در ورزشکاران جوان روشن می‎گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The moderating role of social support in life stress – sport injury relationship

نویسندگان [English]

  • Maryam Hemmati 1
  • Mohammad VaezMousavi 2
  • FARSHAD GHAZALIAN 3

1 Ph.D. student in the field of physical education and sports sciences, science and research department, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Professor of Imam Hossein University, Tehran, Iran

3 Associate professor of sport Physiology, Department of Physical Education and Sport Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

This study examined the moderating role of social support in the relationship between life stress and sport injury due to some documents that have supported the assumed role of social support in reducing sport injuries. A total of 341 young male and female athletes of different sport majors (mean age 26.35) were included in this study based on convenience sampling. All the participants were restricted from sport activities at least for one day. Utilizing a retrospective design, participants’ stress level and their perceived social support were assessed by the Life Events Survey for Collegiate Athletes and the Multidimensional Scale of Perceived Social Support respectively. The effect of social support and its subscales on negative life stress-injury relationships were investigated using logistic regression analysis. Results showed that “total social support” and “significant other support” subscale had a significant moderating effect on stress and injury relationship. According to these results the importance of coaches, trainers and teammates in providing varied and useful support nets to decrease the incidence of injury and its severity in young athletes would be clear.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social support
  • significant other support
  • stress
  • sport injury