نوع مقاله : مطالعه پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری یادگیری حرکتی، دانشکده علوم رفتاری و شناختی، دانشگاه شهید بهشتی.تهران. ایران

2 استادیار گروه رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهیدبهشتی تهران، ایران

3 کارشناس ارشد رفتار حرکتی، دانشگاه الزهرا.تهران ایران.

4 دانشیار گروه رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه الزهرا. تهران. ایرانا

چکیده

هدف بررسی اثربخشی سطوح متفاوت فعالیت ورزشی برفراحافظه و راهبردهای تفکر در دانشجویان ورزشکار بود. ورزشکاران به‌صورت نمونه گیری غیرتصادفی براساس معیارهای ورود به مطالعه انتخاب شدند. آزمودنی‌ها پرسش‌نامه‌های جمعیت شناختی، کنترل تفکر و فراحافظه را تکمیل کردند. داده‌ها با تحلیل واریانس و آزمون تعقیبی بونفرونی تحلیل شد. یافته‌ها نشان داد بین میانگین متغیر فراحافظه و مولفه‌های خرسندی از حافظه، ادراک توانایی حافظه روزمره، استفاده از راهبردها، کمک‌های حافظه روزمره، متغیر کنترل افکار و مولفه های حواس پرتی، خودتنبیهی، ارزیابی مجدد، کنترل اجتماعی و نگرانی در ورزشکار خبره، ماهر و مبتدی تفاوت معنادار است. ورزشکاران خبره در متغیرهای فراحافظه و مولفه های خرسندی از حافظه، ادراک توانایی حافظه روزمره، استفاده از راهبردها و کمک‌های حافظه روزمره دارای میانگین بالاتری نسبت به ورزشکاران ماهر و مبتدی بودند و ورزشکاران ماهر در متغیرهای فراحافظه و مولفه های خرسندی از حافظه، ادراک توانایی حافظه روزمره، استفاده از راهبردها و کمک‌های حافظه روزمره بهتر از ورزشکاران مبتدی بودند.

همچنین نتایج نشان داد تفاوت بین میانگین متغیر کنترل افکار و مولفه های حواس پرتی، خودتنبیهی، ارزیابی مجدد، کنترل اجتماعی و نگرانی در سه گروه ورزشکار خبره، ماهر و مبتدی از نظر آماری معنادار است. ورزشکار خبره در متغیر کنترل افکار و مولفه‌های ارزیابی مجدد، کنترل اجتماعی دارای میانگین بالاتری نسبت به ورزشکار مبتدی بودند و ورزشکار مبتدی در مولفه های حواس پرتی، خودتنبیهی و نگرانی دارای میانگین بالاتری نسبت به ورزشکار خبره و ماهر بودند. داشتن فعالیت ورزشی در سطح ملی و بین المللی منجر به افزایش فراحافظه و کنترل افکار در جوانان ورزشکار می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Compare Meta-memory and Thinking strategies in athletic students with different Skill levels

نویسندگان [English]

  • mahya mohamadtaghi 1
  • mahin agdai 2
  • matin mot abadi 3
  • parvane shamsipor 4

1 PhD student in Motor Learning, Faculty of Behavioral and Cognitive Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran. Iran

2 Assistant Professor, Department of Behavioral Sciences, Faculty of Sport Sciences, Shahid Beheshti

3 Master of Motor Behavior, Al-Zahra University, Tehran, Iran.

4 Associate Professor, Department of Motor Behavior, Faculty of Sports Sciences, Al-Zahra University. Tehran.iran.

چکیده [English]

The purpose was to investigate the effect of different levels of exercise on memory and thinking strategies in athletic.

athletes in a non-random sampling were selected based on inclusion criteria. Participants completed demographic questionnaires Control of thinking and meta-memory. Data were analyzed with MANOVA and Bonferroni post hoc test. Findings showed that there was a difference between the mean of meta-memory variable and memory satisfaction components, perception of daily memory ability, use of strategies, daily memory aids, thought control and distraction components, self-comparison, reassessment, social control and anxiety in skilled athletes. And a beginner is a significant difference.

Skilled athletes had a higher average than skilled and beginner athletes in metamorphic variables and happy components of memory, perception of daily memory ability, use of strategies and daily memory aids, and skilled athletes in metaphysical variables and happy components of memory ability, memory. Everyday life, the use of strategies and daily memory aids were better than beginner athletes.

The results also showed that the difference between the mean variables of mind control and distraction, self-comparison, reassessment, social control and anxiety in the three groups of expert, skilled and beginner was statistically significant. In the variable of controlling thoughts and reassessment components, the social athlete had a higher average than the beginner athlete's, and the beginner athlete had a higher average in the distraction, self-esteem, and anxiety components than the expert and skilled athlete. Having sports activity at national and international level leads to increased memory and thought control in young athletes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • memory
  • thought control
  • expert
  • skilled
  • amateur athletes