نوع مقاله : مطالعه پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، روان شناسی ورزشی، دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)، مشهد، ایران

2 مدیرگروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)

3 استاد گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه جامع امام حسین، تهران

چکیده

هدف پژوهش حاضر مطالعۀ نقش کارکردهای استحکام ذهنی و خودمختاری بر پایبندی ورزشکاران به ورزش‌های چالش انگیز بود. روش پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و بر حسب دسته مطالعاتی از نوع توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیۀ مردان و زنان ورزشکاری بود که در رشته‌های چالش برانگیز در سال 1400 در ایران فعالیت‌ داشتند، و با توجه به روش پژوهش 455 ورزشکار با شرط حداقل یک سال فعالیت ورزشی به صورت داوطلبانه شرکت کردند. نتایج همبستگی پیرسون نشان داد که بین استحکام ذهنی و خودمختاری با پایبندی ورزشکاران ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. براساس مدل رگرسیون، 7/14 درصد از واریانس پایبندی توسط استحکام ذهنی و 7/22 درصد توسط خودمختاری تبیین می‌گردد. طبق نتایج به دست آمده از تحلیل مسیر، متغیرهای استحکام ذهنی و خودمختاری به صورت مستقیم و مثبت بر پایبندی تأثیر دارند. همچنین بر اساس نتایج بدست آمده متغیرهای استحکام ذهنی و خودمختاری ۳/۳۰ درصد از واریانس پایبندی را تبیین می‌کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Role of Mental Toughness and Autonomy Functions in Athletes' Adherence to Challenging Activities

نویسندگان [English]

  • ‪‬‏ marjansadat niazi 1
  • Reza Aminzadeh 2
  • Mohammad VaezMousavi 3

1 Department of Physical Education and Sports Science, Sports Psychology, Imam Reza International University, Mashhad, Iran

2 Department of Sport Sciences, Imam Reza International University, Mashhad, Iran

3 Professor of Imam Hossein University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the role of mental toughness and autonomic functions in athletes' adherence to challenging sports. The research method was applied in terms of purpose and descriptive-correlational according to the category of studies. The statistical population included all male and female athletes who were active in challenging disciplines in Iran in 2021, and according to the research method, 455 Athlete participated voluntarily with at least one year of sports activity. The results of Pearson correlation showed that there is a moderate and significant relationship between mental toughness and autonomy with athletes' adherence. According to the regression model, %14.7 of the variance of adherence is explained by mental toughness and %22.7 by the variance of autonomy. According to the results of path analysis, the variables of mental strength and autonomy have a direct and positive effect on adherence. Also, based on the results, the variables of mental toughness and autonomy explain 30.3% of the variance of adherence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mental Toughness
  • Autonomy
  • Adherence
  • Challenging activities