نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه جهرم

2 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه جهرم

چکیده

هدف این تحقیق تعیین ارتباط بین مدل‌های ذهنی و نیازهای روانی با مسئولیت‌پذیری فردی و اجتماعی در فوتسال زنان بود. تحقیق حاضر میدانی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق، شامل تمامی ورزشکاران فوتسالیست زن بود که تعداد 333 نفر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای به عنوان نمونه تعیین شدند. ابزار پژوهش شامل سه پرسشنامه مدل‌های ذهنی(RSMMM)، نیازهای روانی (UPEQ)، مسئولیت‌پذیری فردی و اجتماعی (PSRQ) بود که روایی صوری پرسشنامه‌ها توسط اساتید و روایی همگرا و واگرای پرسشنامه‌ها نیز بررسی و تایید شد همچنین پایایی پرسشنامه‌ها با استفاده از آزمون آلفای‌کرونباخ و پایایی ترکیبی محاسبه شد و مورد تایید قرار گرفت. جهت تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها از مدل‌سازی معادلات ساختاری در نرم افزار Smart PLS نسخه سوم استفاده شد. نتایج نشان داد بین مدل‌های ذهنی با مسئولیت‌پذیری فردی، مدل‌های ذهنی با مسئولیت‌پذیری اجتماعی، نیازهای روانی با مسئولیت‌پذیری فردی، نیازهای روانی با مسئولیت‌پذیری اجتماعی و مدل‌های ذهنی با نیازهای روانی رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد نیازهای روانی به عنوان یک میانجی در رابطه بین مدل‌های ذهنی و مسئولیت‌پذیری فردی و اجتماعی معنی‌دار است. همچنین مدل تاثیر مدل‌های ذهنی و مسئولیت‌پذیری فردی و اجتماعی با میانجی نیازهای روانی از برازش مناسبی برخوردار بود. در نهایت با توجه به اهمیت ورزش زنان به ویژه زنان فوتسالیست پیشنهاد می‌گردد در کنار توسعه حرفه‌ای بازیکنان با توسعه مسئولیت‌پذیری فردی و اجتماعی از طریق مدل‌های ذهنی و نیازهای روانی به ارتقای فرهنگ ملی و اسلامی نیز پرداخته شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Relationship between Mental models and Psychological needs with Personal and Social Responsibility in Women's Futsal

نویسندگان [English]

  • amene mehri 1
  • Mohammad sadegh Afroozeh 2
  • hamid reza safari 2

1 jahrom university

2 Jahrom university

چکیده [English]

The purpose of this study was to determine the relationship between mental models and psychological needs with individual and social responsibility in women's futsal.The present study was a field and correlational study. The statistical population of the study includes all female futsal athletes that 333 people were selected by stratified random sampling. The research instruments included three questionnaires: Mental Models (RSMMM), Psychological Needs (UPEQ), Personal and Social Responsibility (PSRQ). The reliability of the questionnaires was also calculated and confirmed using Cronbach's alpha test and combined reliability. Structural equation modeling in Smart PLS software version 3 was used to analyze the data. The results showed that there is a positive and significant relationship between mental models with Personal responsibility, mental models with social responsibility, psychological needs with Personal responsibility, psychological needs with social responsibility and mental models with psychological needs. The results also showed that psychological needs as a mediator in the relationship between mental models and Personal and social responsibility are significant. Also, the impact model of mental models and Personal and social responsibility mediated by psychological needs had a good fit. Finally, considering the importance of women's sports, especially women futsal players, it is suggested that in addition to the development of players' professions, the promotion of national and Islamic culture should be done by developing Personal and social responsibility through mental models and psychological needs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Futsal
  • Mental models
  • Psychological needs
  • Personal and Social responsibility
  • Women