نوع مقاله : مطالعه پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تبریز.

2 استاد دانشگاه

3 دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی تاثیر روانشناختی ورزش‌های همگانی با اثر تعدیل‌کنندگی دلبستگی مکانی و سبک‌های شناختی انجام شد. بدین منظور تعداد 223 نفر ورزشکار در مراکز ورزش‌های همگانی شهر تبریز به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شده و پرسشنامه‌های سلامت عمومی گلدبرگ، دلبستگی مکانی کایل و همکاران و آزمون گروهی شکل‌های نهفته ویتکین و همکاران را تکمیل کردند. از آنجایی که آزمون کولموگروف-اسمیرنوف (p> 0.05) فرض نرمال بودن داده‌ها را تایید نکرد، داده‌ها با روش‌های آماری همبستگی اسپیرمن، کروسکال‌والیس و رگرسیون با آلفای 0.05 بررسی شد. نتایج آزمون همبستگی نشان داد بین دلبستگی مکانی و سلامت روان با در نظر گرفتن خرده‌مقیاس‌ها همبستگی بالایی وجود دارد؛ تحلیل رگرسیون تک متغیره نیز نشان داد، دلبستگی مکانی 95. واحد متغیر سلامت روان را پیش‌بینی می‌کند که به معنی پیش‌بینی 95 درصد از تغییرات این متغیر است؛ به این معنی که با افزایش یک انحراف استاندارد در نمره دلبستگی مکانی، نمره سلامت روان 97. انحراف استاندارد کاهش خواهد یافت. از سوی دیگر بین سبک شناختی و سلامت روان آزمودنی‌ها با در نظر گرفتن خرده‌مقیاس‌ها همبستگی معناداری به دست نیامد. نتایج آزمون کروسکال‌والیس نیز نشان داد که بین 3 گروه مختلف سبک شناختی در نمرات متغیر‌ سلامت روان با در نظر گرفتن خرده-مقیاس‌ها در سطح آزمون ۰٫۰۵ تفاوت معنا‌داری وجود ندارد. در نهایت با در نظر داشتن تمامی یافته‌های پژوهش می‌توان نتیجه گرفت، دلبستگی مکانی به عنوان یک متغیر تعدیل‌کننده نمره‌های سلامت روان افراد را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Psychological impact of public sports: The moderating effect of place attachment and cognitive styles

نویسندگان [English]

  • parisa khajehdehi 1
  • mohammad taghi aghdasi 2
  • Behzad Behzadnia 3

1 Ministry of Science, Research and Technology. Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tabriz

2 University professor

3 Department of Motor Behavior, Faculty of Physical Education, University of Tabriz, Tabriz, Iran

چکیده [English]

This study aimed to investigate the psychological impact of public sports with the moderating effect of place attachment and cognitive styles. For this purpose, 223 athletes in public sports centers of Tabriz were selected by the available sampling method and completed the Goldberg General Health Questionnaire, place Attachment of Kyle et al, And the Group Embedded Figures Test (GEFT) of Vitkin et al. Since Kolmogorov-Smirnov test (p> 0.05) did not confirm the hypothesis of normality of the data, the data were analyzed by Spearman correlation, Kruskal-Wallis and regression with the alpha of 0.05. The results of the correlation test showed that there is a high correlation between place attachment and mental health considering the subscales. Univariate regression analysis also showed that place attachment predicts 0.95 units of mental health variable, which means predicting 95% of changes in this variable. This means that by increasing a standard deviation in the place attachment score, the mental health score will be reduced 0.97 Standard deviations. On the other hand, there was no significant correlation between cognitive style and mental health of the subjects considering the subscales. The results of the Kruskal-Wallis test also showed no significant difference between three different groups of cognitive style in the scores of mental health variable by considering subscales at the 0.05 test level. Therefore, according to the results, it can conclude that place attachment as a modulating variable affects people's mental health scores.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Public sport
  • Cognitive style
  • Place attachment
  • Mental health