نوع مقاله : مطالعه پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 کارشناس ارشد تربیت بدنی، گروه تربیت بدنی، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران

2 استادیار، گروه تربیت بدنی، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط چندکارگی رسانه‌ای با کیفیت خواب نوجوانان ورزشکار کشور با نقش میانجی مشکلات عاطفی رفتاری انجام شد. جامعه آماری از کلیه نوجوانان ورزشکار کشور که در فعالیت‌های ورزشی به‌صورت حرفه‌ای و نیمه‌ حرفه‌ای مشارکت داشتند تشکیل شد. نمونه آماری 384 نفری (166 دختر و 218 پسر) با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی انتخاب شد. گردآوری داده‌ها از طریق پرسش‌نامه توانایی‌ها و مشکلات، میزان و نوع مصرف رسانه‌ای و کیفیت خواب انجام شد. به ‌منظور تحلیل داده‌ها از روش ضریب همبستگی پیرسون و مدل‌‌یابی با رویکرد تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج نشان داد بین چندکارگی رسانه‌ای با کیفیت خواب از طریق نقش میانجی مشکلات عاطفی رفتاری در نوجوانان ورزشکار کشور ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد. بر اساس نتایج این پژوهش پیشنهاد می‌شود با پیشگیری از بروز مشکلات عاطفی رفتاری شایع بین نوجوانان و ارائه آموزش‌های لازم در خصوص نحوه استفاده صحیح از رسانه‌ها با تأکید بر اهمیت فعالیت‌های ورزشی و تلاش در بهبود کیفیت خواب آنان می‌توان سبک زندگی سالم را بین آن‌ها ترویج داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Relationship Between Media Multitasking and the Sleep Quality of Adolescent Athletes: The Mediating Role of Emotional/Behavioral Problems

نویسندگان [English]

  • somaye sahragard 1
  • Iman Safaei 2

1 Master of Physical Education, Department of Physical Education, Birjand Branch, Islamic Azad University, Birjand, Iran

2 Assistant Professor, Department of physical Education and sport science,birjand branch, Islamic Azad University, Birjand, Iran

چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the relationship between media multitasking and sleep quality of Athlete teens with the mediating role of emotional and behavioral problems. The statistical population consisted of all s Athlete teens who participated in professional and semi-professional sports activities. Statistical sample of 384 people (166 girls and 218 boys) was selected by random cluster sampling method. Data were collected through a questionnaire of abilities and problems, amount and type of media consumption and sleep quality. In order to analyze the data, Pearson correlation coefficient and modeling with path analysis approach were used. The results showed that there is a positive and significant relationship between media multitasking and sleep quality through the mediating role of emotional and behavioral problems in Athlete teens. Based on the results of this study, it is suggested that by preventing the occurrence of common emotional and behavioral problems among adolescents and providing the necessary training on how to use the media properly by emphasizing the importance of sports activities and efforts to improve their sleep quality, a healthy lifestyle can be promoted among them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • athlete teens
  • emotional and behavioral problems
  • media multitasking
  • sleep quality