نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز، شیراز، ایران

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز، شیراز، ایران

3 دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، شیراز، ایران

4 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یاسوج، یاسوج، ایران

10.22089/spsyj.2020.9441.2041

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارائه بررسی عوامل موثر بر بهبود اوقات فراغت ورزشی با تأکید بر الگوی ایرانی اسلامی طراحی گردید. پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی و برحسب شیوه گردآوری داده‌ها، توصیفی- پیمایشی می‌باشد که به‌صورت میدانی انجام شد. جامعه آماری پژوهش کلیه شهروندان شهر شیراز بودند که به شکل مرتب در فعالیت‌های فیزیکی و ورزشی اوقات فراغت معمولی در اماکن عمومی، پارک‌ها، بوستان‌ها و ... شرکت داشتند که متاسفانه آمار دقیقی از تعداد آنان در دسترس نبود. لذا با توجه به فرمول کوکران در شرایط نامشخص بودن حجم جامعه، تعداد 384 نفر به عنوان نمونه پژوهش مشخص شدند. روش نمونه گیری در این پژوهش دردسترس و به صورت خوشه ای بر اساس مناطق جغرافیایی بود. ابزار گردآوری اطلاعات در پژوهش حاضر شامل پرسشنامه محقق ساخته‌ای بود. این پرسشنامه دارای 21 سؤال می‌باشد. روش آماری مورد استفاده در پژوهش حاضر شامل تحلیل عاملی اکتشافی بود. جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌های پژوهش حاضر از نرم‌افزار اس-پس‌اس‌اس نسخه 20 استفاده گردید. پژوهش حاضر نشان داد که پس از بررسی های انجام شده عوامل موثر بر بهبود بهبود اوقات فراغت ورزشی با تأکید بر الگوی ایرانی اسلامی در چهار دسته شامل عوامل فنی، عوامل اجتماعی، عوامل روانی-جسمی و عوامل انسان شناختی دسته بندی شدند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the effective factors on improving sports leisure with emphasis on the Iranian-Islamic model

نویسندگان [English]

  • hamed akbarpoor 1
  • lila jamshidain 2
  • ahmad torkfar 3
  • seyed Ehsean amirhoosini 4

1 PhD Student in Sport Management, Islamic Azad University Shiraz Branch, Shiraz, Iran

2 Assistant Professor, Islamic Azad University Shiraz Branch, Shiraz, Iran

3 Associate Professor of Sport Management, Islamic Azad University, Shiraz Branch, Shiraz, Iran

4 Assistant Professor, Islamic Azad University Yasuj Branch, Yasuj , Iran

چکیده [English]

The present study was designed to investigate the factors affecting the improvement of sports leisure with emphasis on the Iranian-Islamic model. The present study is applied in terms of purpose and descriptive-survey in terms of data collection method, which was conducted in the field. The statistical population of the study was all citizens of Shiraz who regularly participated in physical and sports activities of ordinary leisure in public places, parks, parks, etc., but unfortunately the exact number of them was not available. Therefore, according to the Cochran's formula in the conditions of uncertainty of the population size, 384 people were identified as the research sample. The sampling method in this study was available in cluster form based on geographical areas. Data collection tools in the present study included a researcher-made questionnaire. This questionnaire has 21 questions. The statistical method used in the present study included exploratory factor analysis. To analyze the data of the present study, SPSS software version 20 was used. The present study showed that after the studies, the factors affecting the improvement of sports leisure improvement with emphasis on the Iranian-Islamic model were classified into four categories including technical factors, social factors, psycho-physical factors and anthropological factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Leisure
  • sports
  • Islamic Iranian model