نوع مقاله : مطالعه پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، شیراز، ایران

2 دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، شیراز، ایران

3 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، شیراز، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل توسعه روان شناسی رنگ در شرکت های تولیدی ورزشی طراحی و اجرا گردید. پژوهش حاضر از جمله پژوهش های کیفی بود. جامعه آماری تحقیق کلیه متخصصان حوزه روان شناسی رنگ را تشکیل داد. بر حسب انتخاب گلوله برفی تعداد 13 نفر به عنوان نمونه پژوهش مشخص شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. جهت تحلیل داده های پژوهش از کدگذاری به صورت باز، محوری و انتخابی استفاده گردید. نتایج مشخص نمود که تعیین کارگروه های تخصصی در حوزه روان شناسی رنگ در ورزش، طراحی و تعیین استانداردهای عملکردی روان شناسی رنگ در حوزه ورزش، برگزاری دوره های آموزشی در خصوص روان شناسی رنگ در ورزش، جذب متخصصان روان شناسی رنگ در حوزه ورزش، ایجاد دانش فنی در خصوص علائق رنگی گروه های مختلف جامعه در شرکت های تولیدی ورزشی جامعه و به روزرسانی دانش روان شناسی رنگ در شرکت های تولیدی ورزشی از جمله راهبردهای شناسایی شده بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Presenting a model for the development of color psychology in sport production companies

نویسندگان [English]

  • ayob ameri 1
  • ahmad torkfar 2
  • lila jamshidain 3

1 PhD Student of Sport Management, Islamic Azad University, Shiraz Branch, Shiraz, Iran

2 Associate Professor of Sport Management, Islamic Azad University, Shiraz Branch, Shiraz, Iran

3 Assistant Professor of Sport Management, Islamic Azad University, Shiraz Branch, Shiraz, Iran

چکیده [English]

The present study was designed and implemented with the aim of presenting a model for the development of color psychology in sport production companies. The present study was one of the qualitative researches, and the statistical population of the study consisted of all experts in the field of color psychology. According to the selection of snowballs, 13 people were identified as the research sample; the data collection tool being a semi-structured interview. Open, axial and selective coding was used to analyze the research data. The results showed that among the identified strategies were the appointment of specialized working groups in the field of color psychology in sports, design and determination of functional standards of color psychology in sports, holding training courses on color psychology in sports, attracting psychologists, use of color in the field of sports, creating technical knowledge in sports production companies of the society about the color interests of different groups of society, and updating the knowledge of sports production companies regarding color psychology in sports.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Psychology of color
  • Sport
  • Environment