نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه تربیت بدنی واحد علی آباد کتول

2 عضو هیات علمی تمام وقت گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول

3 عضو هیات علمی تمام وقت گروه تربیت بدنی واحد اسلامشهر

4 عضو هیات علمی تمام وقت گروه تربیت بدنی واحد علی آباد کتول

10.22089/spsyj.2020.8637.1935

چکیده

پژوهش حاضر با هدف عوامل مؤثر بر توسعۀ بهزیستی معنوی بازیکنان والیبال لیگ برتر ایران طراحی و اجرا گردید. روش پژوهش حاضر از نوع آمیخته بود. جامعۀ آماری پژوهش شامل خبرگان آگاه به موضوع پژوهش بودند. ابزار گردآوری اطلاعات در پژوهش حاضر مصاحبه و پرسشنامه بود. نتایج نشان داد که عوامل علی بر پدیدۀ اصلی تأثیر معناداری دارد. نتایج پژوهش همچنین مشخص نمود عوامل مؤثر بر بهزیستی معنوی بازیکنان والیبال لیگ برتر ایران در 5 دسته عوامل شامل عوامل فردی، عوامل مذهبی، عوامل دانشی، عوامل روانشناختی و عوامل فرهنگی مشخص گردیدند. نتایج پژوهش همچنین مشخص نمود که درمیان عوامل شناسایی‌شده، عوامل مذهبی با تأثیر 344/0 بیشترین تأثیر را بر توسعۀ بهزیستی معنوی بازیکنان والیبال لیگ برتر ایران دارا می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Factors Influencing Spiritual Well-being of Iranian Volleyball Players

نویسندگان [English]

  • Isa Sangdevini 1
  • Saeed Ghorbani 2
  • Zahra Charbaghi 3
  • Akram SfahaniNia 4

1 PhD student, Department of Physical Education of Aliabad Katoul

2 Department of Physical Education and Sport Sciences, Islamic Azad University, Aliabad Katoul Branch

3 Department of Physical Education of Islamshahr Branch

4 Department of Physical Education of Aliabad Katoul Branch

چکیده [English]

The purpose of this study was to the factors affecting the spiritual well-being of Iranian volleyball players. The research method was mixed. The statistical population of the study consisted of experts with knowledge of the subject. Data collection tools included interviews and questionnaires. The results indicated that causal factors had a significant effect on the main phenomenon. The results also revealed that factors affecting the spiritual well-being of Iranian volleyball players were classified into five factors including individual factors, religious factors, knowledge factors, psychological factors, and cultural factors. According to the results, among the identified factors, religious factors with 0.344 had the greatest impact on the spiritual well-being of the Iranian volleyball players.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spiritual well-being
  • sports
  • spirituality
  • theology