نوع مقاله : مطالعه پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 گروه تربیت بدنی، واحد گرگان، دانشگاه ازاد اسلامی، گرگان، ایران

2 دانشیار گروه تربیت بدنی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

3 گروه تربیت بدنی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارائه الگو توسعه روان‌شناسی ورزشی در ورزش حرفه‌ای ایران طراحی و اجرا گردید. روش پژوهش حاضر از نوع آمیخته بود. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل خبرگان آگاه به موضوع پژوهش بودند. ابزار گردآوری اطلاعات در پژوهش حاضر مصاحبه و پرسشنامه بود. نتایج نشان داد که عوامل علی بر پدیده اصلی تأثیر معناداری دارد. نتایج پژوهش همچنین مشخص نمود که پدیده اصلی بر راهبردها و همچنین شرایط زمینه‌ای بر راهبردها تأثیر معناداری دارد. نتایج پژوهش حاضر همچنین مشخص نمود که راهبردها بر پیامدها تأثیر معناداری دارد. نتایج مربوط به شاخص‌های برازش پژوهش نشان داد که الگو پژوهش از برازش مناسبی برخوردار می‌باشد؛ بنابراین در مسیر توسعه روان‌شناسی ورزشی در ورزش حرفه‌ای ایران نیاز است تا راهبردهای شناسایی شده به صورت مناسبی اجرایی گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Model of Development Presentation of Sport Psychology in Iranian Professional Sport

نویسندگان [English]

  • shabnam hashempoor 1
  • Zynalabedin Fallah 2
  • Taher Bahlekeh 3

1 Department of Physical Education, Gorgan Branch, Islamic Azad University, Gorgan, Iran

2 Department of Physical Education, Gorgan Branch, Islamic Azad University, Gorgan, Iran

3 Department of Physical Education, Gorgan Branch, Islamic Azad University, Gorgan, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study was to develop a model for the development of sport psychology in Iranian professional sport. The research method was mixed. The statistical population of the study consisted of experts with knowledge of the subject. Data gathering tools were interviews and questionnaires. The results showed that causal factors had a significant effect on the main phenomenon. The results also showed that the main effect was on strategies as well as the underlying conditions and had a significant effect on plans of action. The results of the present study also indicated that strategies have a significant impact on outcomes. The results of the research fit indices showed that the research model had a good fit. Therefore, in the path of development of sport psychology in professional sport in Iran, implementing the identified strategies in a proper manner is of the utmost importance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sport Psychology
  • Development
  • professional sport