نوع مقاله : مطالعه پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه ازاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

3 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی ابعاد احساس نوستالژیک در هواداران تیم ملی فوتبال ایران طراحی و اجرا گردید. روش پژوهش حاضر از جمله پژوهش‌های آمیخته (کیفی-کمی) بود. جامعة آماری پژوهش حاضر در بخش کیفی تمامی صاحب‌نظران حوزة پژوهش بودند که بر اساس انتخاب هدفمند تعداد 12 نفر به عنوان نمونه پژوهش در بخش کیفی مشخص گردیدند. همچنین جامعة آماری پژوهش در بخش کمی شامل تمامی هواداران تیم ملی فوتبال ایران بودند که با توجه به جدول مورگان تعداد 384 نفر به عنوان نمونه پژوهش مشخص گردیدند. ابزار پژوهش حاضر شامل مصاحبه و پرسش‌نامه بود. مطابق با نتایج بخش کیفی مشخص گردید که احساس نوستالژیک در هواداران تیم ملی فوتبال ایران دارای سه بُعد کلی شامل آشنایی نوستالژیک، تأثیرپذیری نوستالژیک و برانگیختگی نوستالژیک می‌باشد. این ابعاد شناسایی شده در غالب مدل پژوهش مورد بررسی و تأیید قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying Nostalgic Dimensions in Iranian National Football Fans

نویسندگان [English]

  • Zahra Ahmadizadeh 1
  • Farshad Tojari 2
  • Zinat Nikaeen 3
  • Abdolreza Amirtash 3

1 Department of Physical Education and sport sciences, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Department of Physical Education and sport sciences, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

3 Department of Physical Education and sport sciences, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study was to identify the dimensions of nostalgic feeling among Iranian national football fans. The research method was mixed (qualitative-quantitative). The statistical population of the present study consisted of all experts in the qualitative section of the research area who were selected through purposeful sampling of 12 persons in the qualitative section. The statistical population of the study included all the supporters of the Iranian national football team in the quantitative section. According to Morgan table, 384 individuals were selected as the sample. The research tools included interviews and questionnaires. According to the results of the qualitative section, it was found that nostalgic feeling among fans of the Iranian national football team has three general dimensions including nostalgic acquaintance, nostalgic affectivity, and nostalgic arousal. These identified dimensions were examined and validated in most of the research model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nostalgia
  • acquaintance
  • Arousal
  • affectivity