نوع مقاله : مطالعه پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 گروه تربیت بدنی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

2 گروه تربیت بدنی، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر تأثیر ثابت‌قدمی بر استحکام ذهنی و هوش هیجانی ورزشکاران نخبه بود. جامعة آماری تحقیق را تمامی ورزشکاران نخبه شهرستان گرگان دعوت‌شده به تیم ملی تشکیل می‌‌دادند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه‌های ثابت‌قدمی داک ورث و همکاران (2007)، هوش هیجانی بار-آن (2002) و استحکام ذهنی شیرد و همکاران (2009) استفاده شد. داده‌ها با استفاده از آزمون همبستگی اسپیرمن و مدل معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که ثابت‌قدمی بر استحکام ذهنی ورزشکاران اثر مثبت معناداری دارد (016/0=Sig، 206/2=t) اما تأثیر ثابت‌قدمی بر هوش هیجانی ورزشکاران معنادار نبوده است (261/0=Sig، 736/0=t). در نهایت بر اساس شاخص‌های (CFI، NFI، IFI) مدل تحقیق از برازش لازم برخوردار می‌باشد. بنابراین ثابت‌قدمی به عنوان یکی از فاکتورهای اثرگذار بر استحکام ذهنی به مربیان و ورزشکاران پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship of Grit with Mental Toughness and Emotional Intelligence (EQ) of Elite Athletes

نویسندگان [English]

  • Vahid Shojaei 1
  • Saeed Ghorbani 2

1 Department of Physical Education, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran

2 Department of Physical Education, Aliabad Katoul Branch, Islamic Azad University, Aliabad Katoul, Iran

چکیده [English]

The purpose of the present study was to investigate the relationship of grit with mental toughness and emotional intelligence. The statistical population included elite athletes who were invited to the national team. Data collection was performed using the following questionnaires: i) grit questionnaire of Duck Worth et al. (2007), ii) emotional intelligence questionnaire of Bar-On's (2002), and iii) mental toughness questionnaire of Sheard et al. (2009) .According to Spearman correlation coefficient, there is a significant positive correlation between grit and mental toughness (Sig=0.001, t =0.322). The results showed that grit has a significant and positive effect on the mental toughness of athletes (Sig=0.016, t =2.206). Finally, based on (CFI, NFI, IFI) indices, the research model has the necessary fit. Therefore, the grit factor can be suggested to coaches and athletes as one of the factors influencing mental toughness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Grit
  • Mental Toughness
  • Emotional Intelligence
  • Elite Athletes