نوع مقاله : مطالعه پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه رفتار حرکتی، دانشگاه ارومیه، ایران

2 عضو هیئت علمی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه ارومیه

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارائه نقش خودکارآمدی عمومی و مقاومت روان‌شناختی بر مدیریت روان‌شناختی در بسکتبالیست‌های لیگ برتر طراحی و اجرا گردید. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی بازیکنان 11 تیم لیگ برتری در لیگ زنان در رشته بسکتبال در سال 98 بودند. ابزار گردآوری اطلاعات در پژوهش حاضر پرسشنامه‌ خودکارآمدی شرر و همکاران (1982)، پرسشنامه محقق‌ساخته مقاومت روان‌شناختی و پرسشنامه محقق‌ساخته مدیریت روان‌شناختی بود. به‌منظور تحلیل داده‌های پژوهش حاضر از روش معادلات ساختاری استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که خودکارآمدی عمومی بر مدیریت روان‌شناختی بسکتبالیست‌های لیگ برتر تأثیر معناداری در جهت مثبت و مقاومت روان‌شناختی بر مدیریت روان‌شناختی بسکتبالیست‌های لیگ برتر تأثیر معناداری منفی داشتند. براساس نتایج حاصل از پژوهش حاضر پیشنهاد می شود تا باشگاه‌های بسکتبال لیگ برتر بانوان به ایجاد آموزش‌هایی در جهت ارتقا خودکارآمدی ورزشکاران خود اقدام نمایند. همچنین این باشگاه‌ها به ارزیابی ورزشکاران خود در خصوص استانداردهای روان‌شناختی بپردازند تا به غربال‌گری افراد با مشکلات روان‌شناختی منجر شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The role of general self-efficacy and psychological resistance to psychological management in Premier League basketball players

نویسندگان [English]

  • Sima Mokari Saei 1
  • fatemeh sadat hosseini 2
  • Malek Ahmadi 3

1 Phd Student, Department of Physical Education and Sport Sciences, Urmia University, Iran

2 Member of the Faculty of Physical Education, University of Urmia

3 Islamic Azad University, Urmia Branch

چکیده [English]

The present study was aimed to address the role of general self-efficacy and psychological resistance to psychological management in Premier League basketball players. The statistical population of the present study included all the players of 11 Premier League teams in the women's basketball league in 1998. The data collection tools in the present study were the self-efficacy questionnaire of Scherer et al. (1982), the researcher-made questionnaire of psychological resistance and the researcher-made questionnaire of psychological management. In order to analyze the data of the present study, the structural equation method was used. The results showed that general self-efficacy had a significant positive effect on the psychological management of Premier League basketball players in a positive direction and psychological resistance had a significant negative effect on the psychological management of Premier League basketball players. Based on the results of the present study, it is suggested that the basketball clubs of the Women's Premier League establish training to improve the self-efficacy of their athletes. These clubs will also evaluate their athletes for psychological standards to screen people with psychological problems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self-efficacy
  • psychological resilience
  • psychological management