نوع مقاله : مطالعه پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 گروه علوم رفتاری، شناختی و فناوری ورزش، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی،دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 گروه علوم رفتاری، شناختی و فناوری ورزش، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 گروه رفتار حرکتی و روان‌شناسی ورزشی، دانشگاه اراک، اراک، ایران

چکیده

چکیده
هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر تمرین نورفیدبک بر شبکه هشدار، جهت‌یابی توجه و عملکرد مهارت پرتاب دارت در افراد مبتدی در شرایط اضطراب حالتی رقابتی بود. پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی، با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با یک گروه آزمایش و یک گروه کنترل بود. بیست دانشجوی دختر (سن: 48/2± 10/23 سال) که به صورت هدفمند انتخاب شدند، در این مطالعه حضور یافته و به دو گروه تمرین نوروفیدبک و کنترل تقسیم شدند. پیش‌آزمون شامل آزمون شبکه‌های توجه و پرتاب دارت در شرایط اضطراب حالتی- رقابتی گرفته شد. سپس همۀ شرکت‌کنندگان هر هفته سه جلسه و در مجموع چهارده جلسه تمرین کردند. گروه نوروفیدبک، تمرین نوروفیدبک (افزایش موج اس‌ام‌آر و کاهش تتا و افزایش آلفا) و تمرین پرتاب دارت انجام دادند و گروه کنترل فقط تمرین پرتاب دارت انجام دادند. 48 ساعت بعد از آخرین جلسه تمرین، پس‌آزمون (همانند پیش‌آزمون) برگزار شد. نتایج تفاوت معناداری در کارایی شبکه هشدار و جهت‌یابی و عملکرد مهارت پرتاب دارت بین گروه تمرین نوروفیدبک و گروه کنترل نشان داد. بر اساس نتایج می‌توان گفت: تمرین نوروفیدبک با کاهش اضطراب و ایجاد سطح مطلوب انگیختگی موجب بهبود کارایی شبکه‌های هشدار و جهت‌یابی می‌شود. به طور کلی این یافته‌ها از تأثیر تمرین نوروفیدبک بر مکانیسم‌های عصبی شبکه‌ هشدار و جهت‌یابی توجه حمایت می‌کنند و نشان دادند به دنبال بهبود فرایندهای توجهی، عملکرد در مهارت پرتاب دارت بهتر می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of neurofeedback training on the alerting and orienting attentional networks and the dart-throwing skill performance of novices in conditions of state-competitive anxiety

نویسندگان [English]

  • Hadis Kavianipoor 1
  • alireza farsi 2
  • Alireza Bahramy 3

1 Department of Cognitive and Behavioral Sciences and Technology in Sport, Faculty of Sport Sciences and Health, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

2 Department of Cognitive and Behavioral Sciences and Technology in Sport, Faculty of Sport Sciences and Health, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

3 Department of Motor Behavior and Sport Psychology, Arak University, Arak, Iran

چکیده [English]

The aim of the present study was to investigate the effect of neurofeedback training on the alerting and orienting attentional networks and dart-throwing skill performance in novices in competitive state anxiety conditions. The present research was of a semi-experimental type, with a pre-test-post-test design with an experimental and control group.Twenty girls (age: 23.10 ± 2.48 years) participated in this study and were divided into two neurofeedback training and control groups. The pre-test included the test of attentional networks and dart-throwing in conditions of state-competitive anxiety. Then all the participants practiced three sessions every week for a total of fourteen sessions. The neurofeedback group did neurofeedback training (increasing SMR wave and decreasing theta and increasing alpha) and dart-throwing exercise, and the control group only did dart-throwing exercise. 48 hours after the last training session, the post-test (the same as the pre-test) was held. The results showed a significant difference in the efficiency of the alerting and orienting network and the dart-throwing skill performance between the neurofeedback training group and the control group. Based on the results, it can be said: Neurofeedback training improves the efficiency of alerting and orienting the attentional network by reducing anxiety and creating an optimal level of arousal. In general, these findings support the effect of neurofeedback training on the neural mechanisms of the alerting and orienting attentional networks, and showed that following the improvement of attention processes, the performance in dart-throwing skill improves.

کلیدواژه‌ها [English]

  • neurofeedback training
  • anxiety
  • attentional networks
  • dart-throwing