نوع مقاله : مطالعه پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 گروه تربیت بدنی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

2 گروه تربیت بدتی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

10.22089/spsyj.2020.8009.1867

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر کنترل رفتارهای پرخاشگرانه ورزشکاران نسبت به داوران در فوتبال حرفه‌ای ایران با تاکید بر رفتارهای اخلاقی بود. پژوهش حاضر از نوع، پژوهش‌های توصیفی-همبستگی می‌باشد که به‌صورت میدانی انجام گردید. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه بازیکنان لیگ برتر حرفه‌ای ایران بودند. تعداد 165 نفر به‌عنوان نمونه پژوهش مشخص گردیدند که از بین آن‌ها تعداد 131 پرسشنامه جمع‌آوری و مورد تحلیل قرار گرفت. ابزار گردآوری اطلاعات در پژوهش حاضر شامل پرسشنامه بود. پژوهش حاضر نشان داد که 5 عامل انضباطی، داوری، باشگاهی، فردی و محیطی نقش معناداری بر کنترل رفتارهای پرخاشگرانه ورزشکاران نسبت به داوران در فوتبال حرفه‌ای ایران دارند که در این بین عوامل داوری مهم‌ترین نقش را دارا می‌باشد. از این رو بهبود وضعیت عملکردی داوران و ایجاد بستر جهت بهبود عملکرد آنان نقش مهمی در کاهش رفتارهای پرخاشگرانه ورزشکاران دارد. بنابراین می‌بایستی از تکنولوژی جدید جهت ارتقا عملکرد داوران در فوتبال حرفه‌ای ایران استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Factors Influencing Athletes' Aggressive Behaviors toward Referees in Iranian Professional Football with Emphasizing on ethical behavior

نویسندگان [English]

  • Younes Mohammadzadeh Afkhami 1
  • Mohammad Rahim Najafzadeh 1
  • Jafar Barghi Moghadam 2
  • Hamid Janani 1

1 Department of Physical Education, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran.

2 Department of Physical Education, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the factors affecting the control of aggressive behaviors of athletes towards referees in Iranian professional football with Emphasizing on ethical behavior. This research is a descriptive-correlational research that was conducted in the field. The statistical population of this study included all Iranian Professional League players. A total of 165 individuals were identified as the sample of the study. 131 questionnaires were collected and analyzed. Data collection tool was a questionnaire. The present study showed that five disciplinary, refereeing, club, individual and environmental factors have a significant role in controlling aggressive behaviors of athletes towards referees in professional soccer of Iran. Therefore, improving the performance of referees and providing a platform for improving their performance plays an important role in reducing aggressive behaviors of athletes. Therefore, new technology should be used to enhance the performance of referees in Iranian professional football.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aggression
  • Referee
  • Arbitration
  • Tension
  • ethical behavior