نوع مقاله : مطالعه پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 گروه تربیت بدنی، واحد دماوند، دانشگاه آزاد اسلامی، دماوند، ایران

2 گروه تربیت بدنی، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران

3 گروه تربیت بدنی، واحد تبریز، دانشگاه ازاد اسلامی، تبریز، ایران

4 گروه تربیت بدنی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی بررسی نقش مشارکت در فعالیت‌های اوقات فراغت ورزشی بر سرمایة روان‌شناختی کودکان دارای آسیب اقتصادی با نقش میانجی‌گری حمایت همسالان طراحی و اجرا گردید. جامعة آماری پژوهش حاضر شامل کودکان دارای آسیب اقتصادی بودند. ابزار پژوهش حاضر شامل پرسش‌نامة استاندارد بود. مطابق با نتایج پژوهش مشخص شد مشارکت در فعالیت‌های اوقات فراغت ورزشی بر سرمایة روان‌شناختی کودکان دارای آسیب اقتصادی (445/0= تاثیر، 001/0=سطح معناداری) تاثیر مثبت و معنادارای دارد. نتایج نشان داد مشارکت در فعالیت‌های اوقات فراغت ورزشی بر حمایت همسالان کودکان دارای آسیب اقتصادی (582/0= تاثیر، 001/0=سطح معناداری) تاثیر مثبت و معنادارای دارد. نتایج همچنین نشان داد حمایت همسالان بر سرمایة روان‌شناختی کودکان دارای آسیب اقتصادی (423/0= تاثیر، 001/0=سطح معناداری) تاثیر مثبت و معنادارای دارد. به عبارتی حمایت همسالان نقش میانجی‌گری بر رابطة بین مشارکت در فعالیت‌های اوقات فراغت ورزشی و سرمایة روان‌شناختی کودکان دارای آسیب اقتصادی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the role of participation in sports leisure activities on the psychological capital of children with economic injuries: the mediating role of peer support

نویسندگان [English]

  • Elaheh Heidarian Baei 1
  • Akbar Aghazadeh 2
  • Mir Hamid Salehian 3
  • Kamelia Abdi 4

1 Department of Physical Education, Damavand branch, Islamic Azad University, Damavand, Iran

2 Department of Physical Education, Urmia Branch, Islamic Azad University, Urmia, Iran

3 Department of Physical Education, Tabriz branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran

4 4. Department of Physical Education, Shiraz branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran

چکیده [English]

The present study was designed and conducted to investigate the role of participation in sports leisure activities on the psychological capital of children with economic injuries with the mediating role of peer support. The statistical population of the present study included children with economic injuries. The research tool included a standard questionnaire. According to the results of the study, it was found that participation in sports leisure activities has a significant effect on the psychological capital of children with economic harm (impact = 0.445, significance level = 0.001) in a positive direction. The results also showed that participation in sports leisure activities has a significant positive effect on the support of peers with children with economic injuries (impact = 0.582, significance level = 0.001). The results also showed that peer support has a significant effect on the psychological capital of children with economic harm (impact = 0.423, significance level = 0.001) in a positive direction. In other words, peer support has a mediating role on the relationship between participation in sports leisure activities and the psychological capital of children with economic damage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Leisure
  • peer support
  • psychological capital