نوع مقاله : مطالعه پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مشاوره، گروه مشاوره، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران.

2 استاد دانشگاه علامه طباطبایی

3 گروه آموزشی مشاوره، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

هدف: توجه به ویژگی‌های شخصیتی و استرس افراد در عملکرد‌شغلی آنان ضروری است. هدف پژوهش نقش ویژگی‌های شخصیتی در عملکرد شغلی ورزشکاران با میانجی‌گری استرس‌شغلی بود.

روش‌ها: روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پرستاران ورزشکار دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران بود. 220 نفر از بین بیمارستان‌های منتخب بصورت نمونه‌گیری داوطلبانه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه‌های ویژگی‌های شخصیتی، عملکرد‌شغلی و استرس‌شغلی بود. داده‌ها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار SPSS و AMOS مورد بررسی گرفت.

نتایج: نتایج نشان داد اثر مستقیم روان نژندی بر استرس شغلی (39/0)، اثر مستقیم اشتیاق به تجربه بر استرس شغلی (30/0-) و اثر مستقیم وظیفه شناسی بر استرس شغلی (21/0-) معنادار بود. اثر مستقیم روان نژندی بر عملکرد شغلی (66/0-)، اثر مستقیم اشتیاق به تجربه بر عملکرد شغلی (23/0) و اثر مستقیم وظیفه شناسی بر عملکرد شغلی (15/0) نیز معنادار بود. همچنین اثر مستقیم استرس شغلی بر عملکرد شغلی (35/0)، نیز معنادار بود. نتایج آزمون سوبل نشان داد که مسیرهای غیرمستقیم ویژگی‌های شخصیتی و عملکرد شغلی نیز از طریق استرس شغلی معنادار بود(05/0≥P ).

نتیجه‌گیری: این نتایج بر ضرورت بازشناسی نقش میانجی استرس‌شغلی در بررسی رابطه ویژگی‌های شخصیتی با عملکرد شغلی تأکید می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The role of personality traits in the job performance of athletes: the mediated by job stress

نویسندگان [English]

  • rasoul chamanighalandari 1
  • Abdolah Shafie Abadi 2
  • Farideh Dokaneifard 3

1 PhD Student, Department of Counseling, Roudehen Branch, Islamic Azad Univeristy, Roudehen, Iran.

2 Professor, Department of Counseling, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

3 Department of Counseling, Roudehen Branch,Islamic Azad Univeristy, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Purpose: It is necessary to pay attention to the personality traits and stress of people in their work performance. The purpose of this study was to investigate the role of personality traits in the job performance of athletes with the mediation of job stress.

Methods: The descriptive research method was of correlation type. The statistical population was sports nurses from Tehran University of Medical Sciences. 220 subjects from selected hospitals were selected as voluntary sample. The data collection instruments were questionnaires on personality traits, job performance and job stress. Data were analysed by Pearson correlation test and structural equation model using SPSS and AMOS software.

Results: The results showed that the direct effects of neuroticism (0.39), openness (-0.30), and conscientiousness on job stress (-0.21) were significant. The direct effect of neuroticism (-0.66), openness (0.23), and conscientiousness on work performance (0.15) were significant. The direct effect of job stress on job performance (0.35) was also significant. The results of the Sobel test showed that the indirect paths of personality traits and job performance by job stress were also significant (P≥0.05).

Conclusion: These results highlight the need to recognize the mediating role of job stress in the study of the relationship between personality traits and job performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Athletes
  • Personality Traits
  • Job Performance
  • Job Stress