نوع مقاله : مطالعه پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 استادیار مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی، دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)، مشهد، ایران

2 دکتری تخصصی مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 استادیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 استادیار گروه آموزش تربیت بدنی پردیس شهید چمران تهران، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی علل تنفر و تمرین‌زدگی دانش‌ آموزان از ورزش انجام شد. هدف پژوهش کاربردی و روش پژوهش کیفی بود. بدین‌منظور با 21 نفر از صاحب‌نظران به‌صورت قضاوتی هدف‌مند و با استفاده از مصاحبه‌های عمیق و نیمه‌ساختارمند اشباع نظری حاصل شد. 12 نفر از این افراد (14/57 درصد)، 31 تا 40 سال سن داشتند که بیش‌ترین فراوانی در بین نمونه‌های پژوهش می‌باشد. داده‌ها با استفاده از رویکرد اکتشافی از طریق فرآیند شناسه‌گذاری و تحلیل آن با استفاده از نرم‌افزار کیفی مکس کیودی‌ای انجام شد. در پژوهش حاضر تعداد 107 شاخص در قالب 11 مفهوم (عناصر جسمانی، روانی، تربیتی-ادراکی، تجربیات فردی، اطلاعاتی-دانشی، فرا فردی، ضعف حرفه‌ای معلمان، امنیتی- ایمنی، اعتقادات، حمایتی و اقتصادی- علمی) و 4 مقوله (عوامل سطح درون فردی، برون فردی، محیطی- فیزیکی و ساختاری- سازمانی) شناسایی شد. پژوهش حاضر بر توجه به عوامل سطح درون فردی، برون فردی، محیطی- فیزیکی و ساختاری- سازمانی در جلوگیری از تنفر و تمرین‌زدگی دانش آموزان از ورزش تأکید دارد. در این زمینه توجه به عواملی نظیر اجرای رشته‌های ورزشی مورد علاقه دانش آموزان در مدارس، جذاب نمودن رشته‌های ورزشی موجود در مدارس، افزایش ساعت تربیت بدنی در مدارس، تهیه برنامه‌هایی در رادیو و تلویزیون به‌منظور آشنایی دانش آموزان با فواید ورزش، کاهش حق اجاره‌ی سالن‌ها، شناسایی استعداد ورزشی دانش آموزان توسط اولیا و مربیان، استفاده از معلمان با تجربه و کارآزموده و برگزاری جلسات مشاوره‌ای برای مربیان ورزش و والدین به‌منظور جلوگیری از تنفر و تمرین‌زدگی دانش آموزان از ورزش پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Causes of Hatred of Sports and Overtraining in Students

نویسندگان [English]

  • Reza Aminzadeh 1
  • sahar pirjamadi 2
  • Ahmad Mahmoudi 3
  • mohsen hallaji 4

1 Assistant Professor, Department of Sport Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Imam Reza International, Mashhad, Iran

2 Ph.D of Sport Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Allameh Tabataba’I, Tehran, Iran

3 Assistant Professor, Department of Sport Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran.

4 Assistant Professor of Physical Education Department, Shahid Chamran Tehran Campus, Farhangian University, Tehran, Iran

چکیده [English]

This study was conducted with the purpose of identifying The Causes of Hatred of Sports and Overtraining in Students. The purpose of the research was applied and the research method was qualitative. Theoretical saturation was achieved with 21 experts in a purposeful judgment and using in-depth and semi-structured interviews. The data was collected using an exploratory approach through the identification process and its analysis using the qualitative software MAXQDA. In the current research, there are 107 indicators in the form of 11 concepts (physical, psychological, educational-cognitive elements, individual experiences, informational-knowledge, transpersonal, teachers' professional weakness, security-safety, beliefs, support and economic-scientific) and 4 categories (intrapersonal, extrapersonal, environmental-physical and structural-organizational factors were identified. The current research emphasizes on the factors of the intra-personal, extra-personal, environmental-physical and structural-organizational levels in preventing students from hating and Overtraining sports. In this context, attention should be paid to factors such as the implementation of the sports fields that students like in schools, making the sports fields attractive in schools, increasing the hours of physical education in schools, providing sports spaces and sufficient facilities to schools, preparing programs on radio and television in order to familiarize students with knowledge. Students with the benefits of sports, reducing the rent of gyms, showing successful sports people who did not interfere with their studies, identifying the sports talent of students by parents and coaches, using experienced and tested teachers, and holding counseling sessions for sports coaches and parents. In order to prevent students from hating and practicing sports, it is suggested.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Athletic Talent
  • Hate sports
  • Individual Experiences
  • Physical Elements
  • Student