نوع مقاله : مطالعه پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 گروه تربیت بدنی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

2 گروه علوم سیاسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی ابعاد و عوامل موثر بر توسعه روانشناسی سیاسی ورزش در ایران بود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از حیث ماهیت توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش کلیه متخصصین و خبرگان حوزه روانشناسی، حوزه علوم سیاسی، خبرگان حوزه مدیریت ورزشی (مدیران اداره کل‌های ورزش و جوانان و سازمان‌های ورزشی)، ارکان ورزش (وزارت ورزش، مدیران، مربیان، ورزشکاران و داوران ورزشی) و اساتید و محققین دانشگاهی که در حوزه تخصصی روانشناسی سیاسی ورزش فعالیت داشتند. نمونه آماری با استفاده از روش هدفمند دردسترس انتخاب شدند (375 نفر). جهت جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد و روایی صوری پرسشنامه توسط صاحب‌نظران (9 نفر)، تائید شد. همچنین پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ (91/0) و پایایی ترکیبی محاسبه شد. جهت تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها و بررسی برازش مدل از مدل‌سازی معادلات ساختاری در نرم‌افزار PLS3-SPSS24 استفاده ‌شده است. نتایج نشان داد که ابعاد راهبردها بر پیامدها با مقدار (761/0=β) بیشترین تاثیر و شرایط علی بر پدیده اصلی با مقدار (313/0=β)، شرایط زمینه‌ای بر پدیده اصلی با مقدار (760/0=β)، پدیده اصلی بر راهبردها با مقدار (519/0=β) و شرایط مداخله‌گر بر پدیده اصلی با مقدار (449/0=β)، دارای نقش مستقیم و معنی‌داری در تبیین ابعاد و عوامل موثر بر توسعه روانشناسی سیاسی ورزش در ایران بودند. به‌طور‌کلی، بر اساس یافته‌های پژوهش می‌توان گفت که توجه به عوامل مهارت‌های اخلاقی- اجتماعی، مهارت‌های روانشناسی و توانمندسازی مهارت‌های ادراکی و مهارت مدیران سیاسی - ورزشی می‌تواند به پیامدهای مطلوب توسعه‌ای روانشناسی سیاسی ورزش در ایران بیانجامد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analyzing aspects and variables influencing Iran's political psychology of sports

نویسندگان [English]

  • Rahim Teymouri 1
  • Jafar Barghi Moghaddam 1
  • Habib Mohammadpour Yaghini 1
  • Mohammad Rahim Najafzadeh 1
  • Samad Zahiri Aghcheh Dizaj 2

1 Department of Physical Education, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran.

2 Department of Political Sciences, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran.

چکیده [English]

The purpose of the current research was to investigate the dimensions and factors affecting the development of the political psychology of sports in Iran. The current research is descriptive-correlational in terms of applied purpose. The statistical population of the research is all specialists and experts in the field of psychology, the field of political science, experts in the field of sports management (directors of the general administration of sports and youth and sports organizations), sports bodies (Ministry of Sports, managers, trainers, athletes and sports referees) and University professors and researchers who worked in the specialized field of sports political psychology. The statistical sample was selected using the available targeted method (375 people). A researcher-made questionnaire was used to collect data, and the face validity of the questionnaire was confirmed by experts (9 people). Also, its reliability was calculated using Cronbach's alpha test (0.91) and composite reliability. To analyze the data and check the fit of the model, structural equation modeling was used in PLS3-SPSS24 software. The results showed that the dimensions of the strategies had the greatest impact on the consequences with the value (β=0.761) and the causal conditions on the main phenomenon with the value (β=0.313), the background conditions on the main phenomenon with the value (β=0.760), The main phenomenon on strategies with a value of (β=0.519) and the intervening conditions on the main phenomenon with a value of (β=0.449) had a direct and significant role in explaining the dimensions and factors affecting the development of the political psychology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • political development of sports
  • dimensions of sports psychology
  • political psychology
  • political behavior