نوع مقاله : مطالعه پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی

2 تهران. دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف این پژوهش تعیین ویژگی‌ها و مهارت‌های روانشناختی بانوان تیم ملی کاراته ایران در سه مرحله‌ی شروع نخبگی ، توسعه نخبگی و تسلط در نخبگی می-باشد. پژوهش حاضر از نوع مطالعات ترکیبی (کیفی-کمی) بود است . در این پژوهش جمع آوری اطلاعات از طریق مصاحبه، شرکت در کارگاه و همچنین ارائه چک لیست اولویت بندی ویزگی ها و مهارت های روانی بود که با مصاحبه از ورزشکاران نخبه در مرحله شروع نخبگی توسط مادران ودر مرحله توسعه و تسلط نخبگی توسط خود ورزشکاران نخبه تکمیل گردید. برای تجزیه و تحلیل و تفسیر داده‌ها از تحلیل داده‌های تماتیک (موضوعی) استفاده شد. همچنین نمونه گیری این پژوهش تا رسیدن به مرحله اشباع نظری ادامه یافت که در این پژوهش 22 نفر از ورزشکاران تیم ملی کاراته بانوان شرکت داشتند که در سه گروه تقسیم بندی شدند. این سه گروه شامل گروه اول مرحله شروع نخبگی شامل 10 نفر از مادران و دختران ،گروه دوم شش نفر از ورزشکاران درسطح توسعه نخبگی ، گروه سوم شش نفر از ورزشکاران نخبه در سطح تسلط نخبگی بودند. نتایج حاصل از تحلیل تماتیک مصاحبه‌های مربوط به گروه شروع بیانگر دستیابی به مضمون اصلی «ایجاد پایه ای از ویژگی‌های روانی» است. همچنین در گروه دوم (توسعه نخبگی )نتایج حاصل از مصاحبه‌ها بیانگر دستیابی به مضمون اصلی «توسعه اولیه مهارت‌ها و ویژگی‌های روانشناختی عملکرد» بود است . نتایج حاصل از تحلیل مصاحبه-های مربوط به گروه تسلط نیز بیانگر دستیابی به مضمون اصلی «توسعه و اصلاح مهارت‌های روانی متمرکز برعملکرد » بوده است .

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Psychological characteristics and skills of professional karate women in the initiation, development and mastery stages.

نویسندگان [English]

  • ebrahim (meysam) moteshareie 1
  • mahin aghdaei 2
  • maryam davari 1

1 beheshti univeristy

2 tehran. shahid beheshti university

چکیده [English]

The purpose of this research is to determine the psychological characteristics and skills of the women of Iran's national karate team in the three stages of elite initiation, elite development, and elite mastery. The current research was a mixed (qualitative-quantitative) type of study. In this research, information was collected through interviews, participation in the workshop, and the presentation of a checklist for prioritizing psychological skills, which was completed by interviewing athletes at the initiation stage of elite by their mothers and at the stage of elite development and mastery by the elite athletes themselves. became Thematic data analysis was used to analyze and interpret the data. Also, the sampling of this research continued until reaching the theoretical saturation stage, in which 22 athletes of the women's national karate team participated, who were divided into three groups. These three groups included the first group of elite starting stage including 10 mothers and daughters, the second group of six athletes at the level of elite development, the third group of six elite athletes at the level of elite mastery. The results of the thematic analysis of the interviews related to the starting group indicate the achievement of the main theme of "creating a foundation of psychological characteristics". in the second group results of the interviews indicated achievement of main theme of " development of skills performance". The results of the analysis interviews related to the mastery group indicated the achievement of the theme of " improvement of psychological skills focused on performance".

کلیدواژه‌ها [English]

  • peak performance
  • talent development
  • karate
  • psychological skills
  • psychological characteristics