نوع مقاله : مطالعه پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبائی

2 گروه روانشناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

3 استادیار/ دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

چکیده
شفقت به خود به عنوان منبع توانمند تنظیم و کنترل رفتار‌های هیجانی ورزشکاران کاربرد گسترده‌ای دارد. لذا هدف از پژوهش حاضر تأثیرآموزش مجازی برنامه خود شفقت بر سرسختی ذهنی ورزشکاران بسکتبالیست بود. پژوهش حاضر نیمه تجربی با طرح پیش آزمون-پس‌آزمون بود. شرکت‌کنندگان شامل 24 بسکتبالیست شهر زنجان بوده که به صورت در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در دو گرو 12 نفری آزمایش (میانگین سنی: 27/1± 83/20) و کنترل (میانگین سنی: 24/1± 58/21 ‏) قرار گرفتند. گروه آزمایش به مددت 6 هفته، تحت آموزش برنامه شفقت به خود با تمرینات متنوع ویدیویی، صوتی و نوشتاری قرار گرفتند و گروه کنترل، مداخله ای نداشت. داده‌ها از طریق نرم افزار ‏SPSS 24‏ و تحلیل کواریانس تک متغیره در سطح معناداری 01/0 تحلیل شد. نتایج نشان داد که با کنترل نمره‌ی پیش آزمون، بین نمرات سرسختی ذهنی دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنادار وجود دارد. بدین معنا که آموزش برنامه شفقت‌برخود سبب افزایش سرسختی ذهنی ورزشکاران بسکتبالیست می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effect of virtual training of the self-compassion program on the mental toughness of athletes

نویسندگان [English]

  • Zahra Pooraghaei Ardakani 1
  • omid kalami fard 2
  • Mohammad Reza Ghasemian mogadam 3

1 Allameh Tabataba’i University

2 Department of Sport Psychology, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

3 Assistant Professor of Motor Behavior, Allameh Tabatabai University

چکیده [English]

Abstract
Self-compassion has effects as a powerful source of regulating and controlling the emotional behaviors of athletes. The purpose of the present study was to study the Shafqat program on the mental toughness of basketball athletes. The current research was semi-experimental with a pre-test-post-test design. The participants included 24 basketball players from Zanjan city who were randomly selected and randomly divided into two groups of 12 experimental (average age: 20.83 ± 1.27) and control (average age: 21.58 ± 1.24)) putting up. The 6-week group was trained in the self-compassion program with various video, audio and written exercises, and the control group did not have any intervention. Data were analyzed through SPSS 24 software and univariate covariance analysis at a significance level of 0.01. The results showed that with pre-test score control, there is a significant difference between the mental toughness scores of the two experimental and control groups. This means that training Self-compassion increases the mental toughness of basketball players.

کلیدواژه‌ها [English]

  • virtual education
  • self-pity
  • Mental toughness
  • basketball