نوع مقاله : مطالعه پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رفتارحرکتی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 دانشیار رفتار حرکتی دانشگاه رازی، دانشکده علوم ورزشی

3 گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ علوم ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

4 استاد تمام فیزیولوژی ورزشی ، دانشگاه فدرال ریو گرانده دو نورته، ناتال، برزیل

چکیده

مطالعه حاضر با هدف تعیین اثر باز‌ی‌های واقعیت مجازی با و بدون تحریک آنودال جریان مستقیم فراجمجمه‌ای یکطرفه بر عملکرد شناختی دختران نوجوان کم تحرک اجرا گردید. بدین‌منظور، 36 دختر نوجوان براساس معیارهای ورود، به‌صورت هدفمند انتخاب شدند. سپس به تعداد مساوی در سه گروه کنترل، واقعیت مجازی+ تحریک آنودال و واقعیت مجازی + تحریک شم قرار گرفتند. مداخله به‌مدت 12 جلسه (3 جلسه در هفته) اجرا گردید. ابتدا تحریک شم یا آنودال به مدت 20 دقیقه با شدت 2 میلی آمپر بر روی DLPFC و M1 بصورت همزمان اعمال گردید. سپس تمرینات واقعیت مجازی به مدت 1 ساعت اجرا شد. گروه کنترل هیچ مداخله‌ای دریافت نکرد. برای ارزیابی عملکرد شناختی از آزمون‌های ان-بک ، نرم افزار زمان واکنش و پرسشنامه انعطاف‌پذیری شناختی استفاد شد. از آزمون آماری تحلیل واریانس مرکب در سطح معنا‌داری 05/0 و نرم‌افزار SPSS23 استفاده گردید. نتایج نشان داد عملکرد شناختی در گروه تحریک آنودال نسبت به دو گروه دیگر در مرحله پس آزمون و پیگردی برتری داشت (0.5>p). درواقع واقعیت مجازی همراه با تحریک آنودال به‌صورت دو موضعی اثرات بیشتر و ماندگارتری بر عملکرد شناختی دختران نوجوان کم تحرک دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effect of virtual reality games with and without transcranial direct current stimulation on the cognitive function of sedentary adolescent girls

نویسندگان [English]

  • nasrin shahbazi 1
  • ali heirani 2
  • Ehsan Amiri 3
  • daniel gomez da silva machado 4

1 PhD Student in Motor Behavior, Razi University, Kermanshah, Iran

2 Assistant professor of motor behavior at Razi University, Faculty of Sport Sciences

3 Faculty of Sport Sciences, Sport physiology, Razi University, Kermanshah, Iran

4 Full Professor of Sports Physiology, Federal University of Rio Grande do Norte, Natal, Brazil

چکیده [English]

The present study was conducted with the aim of determining the effect of virtual reality games with and without unilateral transcranial direct current anodal stimulation on the cognitive function of sedentary adolescent girls.Therefore, 36 adolescent girls were purposefully selected based on the entry criteria. Then, equal numbers were placed in three control groups, virtual reality + anodal stimulation and virtual reality + sham stimulation. The intervention was implemented for 12 sessions (3 sessions per week). First, sham or anodal stimulation was applied simultaneously on DLPFC and M1 for 20 minutes with a current intensity of 2 mA. Then virtual reality exercises were performed for 1 hour. The control group did not receive any intervention. N-back tests, reaction time software and cognitive flexibility questionnaire were used to evaluate cognitive performance. The statistical test of the analysis Mixed ANOVA was used at the significance level of 0.05 and SPSS23 software. The results showed that the cognitive performance in the anodal stimulation group was superior to the other two groups in the post-test and retention phase (p=0.05). In fact, virtual reality with unihemispheric anodal stimulation has more and more lasting effects on the cognitive function of sedentary adolescent girls.

کلیدواژه‌ها [English]

  • transcranial direct current stimulation
  • working memory
  • sedentary adolescent girls
  • reaction time
  • virtual reality