نوع مقاله : مطالعه پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری یادگیری حرکتی، گروه علوم رفتاری و شناختی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی دانشگاه تهران. تهران. ایران

2 دانشیار گروه علوم رفتاری و شناختی ورزشی دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه تهران. تهران. ایران

3 دانشگاه تهران

4 واحد تحقیقات هوش زیستی، مرکز مغز شریف، گروه مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

چکیده

اهداف: همدلی به عنوان یکی از مکانیزم‌های روان‌شناختی هماهنگی حرکتی در نظر گرفته می‌شود و طبق مطالعات قبلی، می تواند در رفتار و شاخص‌های عصبی مغز منعکس شود. بنابراین هدف از مطالعه حاضر بررسی ارتباط بین فعالیت نورون های آینه‌ای در تکلیف هماهنگی حرکتی بین فردی لیدر – پیرو با همدلی است. مواد و روش‌ها: شرکت‌کنندگان، 16 دختر راست‌دست با میانگین سن 4/3 ± 47/25 سال بودند که به صورت داوطلبانه در این پژوهش شرکت کردند. آزمودنی‌ها، 2 کوشش 30 ثانیه‌ای یک تکلیف هماهنگی حرکتی ریتمیک بین فردی را با یک الگوی ویدئویی، اجرا کردند. یافته‌ها: نتایج نشان داد بین توان ریتم بتابالا (HB) و میزان تأخیر در حرکت ارتباط مستقیم معنی‌داری وجود دارد. هم‌چنین، سرکوب ریتم مو و بتاپایین (LB) و HB با همدلی واکنشی ارتباط مستقیم معنی‌دار دارد. با این حال پس از کنترل متغیرهای رفتاری، ارتباط همدلی واکنشی با HB حذف شد؛ نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه از هر دو فرضیه برتری نیمکره راست و فرضیه ظرفیت در بحث مکانیزم‌های عصبی همدلی حمایت می‌کند؛ به علاوه، اهمیت کنترل داده‌های رفتاری در تفسیر نتایج، نوع تکلیف و نقش فرد در تکلیف هماهنگی حرکتی بین فردی (لیدر / پیرو) می‌تواند جزء عوامل مؤثر در رابطه عصب- روانشناختی همدلی مورد توجه قرار بگیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Relationship of Empathy with Mirror Neurons Activation in the Leader-follower Task: A Neuropsychological and kinematic Evidence

نویسندگان [English]

  • Masoumeh Doosti 1
  • Shahzad Tahmasebi Boroujeni 2
  • Elham Shirzad eraghi 3
  • Ali Ghazizadeh Ehsaei 4

1 Ph. D. Candidate in Motor Learning, Department of Behavioral and Cognitive Sciences in Sport,. Faculty of Sport Sciences and Health, University of Tehran, Tehran, Iran

2 Associate Professor, Department of Behavioral and Cognitive Sciences in Sport, Faculty of Sport Sciences and Health, University of Tehran, Tehran, Iran

3 University of Tehran

4 Bio-intelligence Research Unit, Sharif Brain Center, Electrical Engineering Department, Sharif University of Technology, Tehran, Iran

چکیده [English]

Objectives: Empathy is considered as one of the psychological mechanisms of motor coordination and. according to previous studies, it can be reflected in behavioral and neurological indicators. Therefore, the aim of the present study is to investigate the relationship between the activity of mirror neurons in the leader-follower interpersonal motor coordination task with empathy. Methods & Materials: The participants were 16 right-handed women with an average age of 25.47 ± 3.4 who voluntarily participated in this research. Subjects performed two 30-second trials of a rhythmic movement coordination task with a video model. Results: The results showed that there is a significant direct relationship between high beta (HB) rhythm power and delay in movement. Also, suppression of mu rhythm and low beta (LB) and HB has a significant direct relationship with reactive empathy. However, after controlling for behavioral variables, the correlation of reactive empathy with HB was eliminated. Conclusions: The results of this study support both right-hemisphere hypothesis and the valence specific hypothesis in the discussion of neural mechanisms of empathy; nevertheless, the type of task and the role of the individual in the interpersonal motor coordination task (leader/follower) can be discussed among the effective factors in the neuro-psychological relationship of empathy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Interpersonal coordination
  • Social interaction
  • Electroencephalography
  • Mu rhythm
  • Beta