نوع مقاله : مطالعه پژوهشی اصیل

نویسندگان

رفتار حرکتی,، تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

چکیده

اهداف: خستگی ذهنی که ناشی از انجام فعالیت شناختی سخت تعریف می‌شود می‌تواند جستجوی بینایی، سرعت حرکت یا انتخاب‌های تاکتیکی در ورزش را مختل کند بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر خستگی ذهنی بر رفتارخیرگی و تصمیم‌گیری در ضربه ی تاس فورهند بدمینتون بود.
مواد و روش: پژوهش حاضر از نوع نیمه‌تجربی که در دو زمان پیش‌آزمون پس‌آزمون همراه با گروه کنترل انجام شد. بدین منظور تعداد 36 دانشچو (سن:20-35، جنسیت: مؤنث) از دانشگاه الزهرا (س) به‌صورت در دسترس انتخاب شدند. شرکت‌کنندگان به‌طور تصادفی در دو گروه خستگی ذهنی و گروه کنترل قرار گرفتند. در مرحله پیش‌آزمون، فیلم آزمون 20 ضربه تاس فورهند بدمینتون که در لحظه برخورد توپ با راکت قطع‌شده بود، نمایش داده شد. شرکت‌کنندگان جهت حرکت شاتل را در حالی‌که عینک ردیابی چشم زده بودند، تصمیم‌گیری می‌کردند. 48 ساعت پس از مرحله پیش‌آزمون، شرکت‌کنندگان پرسشنامه‌ی مقیاس آنالوگ بینایی را برای سنجش میزان خستگی‌ذهنی قبل و بعد از اجرای 60 دقیقه آزمون استروپ پر کردند. گروه کنترل در این زمان تکلیفی را انجام نداد سپس پس‌آزمونی مطابق مراحل پیش‌آزمون انجام شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد خستگی ذهنی منجر به افزایش تعداد تثبیت‌ها و کاهش مدت زمان آن شد و دقت تصمیم‌گیری کاهش و زمان آن افزایش یافت.
نتیجه‌گیری: نتایج نشان می‌دهد که خستگی ذهنی دقت و سرعت تصمیم‌گیری را در بدمینتون مختل می‌کند. این اختلالات احتمالاً به تغییر در رفتار جستجوی بینایی مربوط می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effect of mental fatigue on gaze behavior and decision-making in badminton over-head shot

نویسندگان [English]

  • faezeh khoshdoni farahani
  • parvaneh shamsipour dehkordi
  • maryam khalaji

motor Behavior,, Physical Education and Sports Sciences,, Al-Zahra University,, Tehran,, Iran

چکیده [English]

Objective: Mental fatigue, which is defined as the result of performing a hard cognitive activity, can disrupt visual search, speed of movement, or tactical choices in sports, so the purpose of this study was to investigate the effect of mental fatigue on the pattern of gaze behavior and decision-making in the badminton overhead shot.
Methods: The current research is a semi-experimental type that was conducted in pre-test and post-test with the control group. For this purpose, 36 students (age: 20-35, gender: female) from Alzahra University were selected as the available sample. The participants were randomly divided into the mental fatigue and control groups. In the pre-test, a 20-test video of badminton overhead shots was shown, interrupted at the moment of the racket-ball contact. Participants decided the direction of the shot while wearing an eye-tracking device. 48 hours after the pre-test phase, the participants filled out the visual analog scale questionnaire to measure mental fatigue before and after the Stroop test for 60 minutes. The control group did their daily routine, then the post-test was performed according to the pre-test steps.
Results: The results showed that mental fatigue led to an increase in the number of fixations and a decrease in fixation duration, and the decision-making accuracy decreased and its time increased.
Conclusions: The results show that mental fatigue disturbs the accuracy and speed of decision-making in badminton. These disturbances are probably related to changes in visual search behavior.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accuracy
  • Fixation
  • Motor response
  • Mental fatigue