نوع مقاله : مطالعه پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 گروه روانشناسی ورزشی، واحد تربت حیدریه، دانشگاه آزاد اسلامی، تربت حیدریه، ایران

2 استادیار و روان‌شناس ورزشی، گروه رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد

3 گروه روانشناسی ورزش، واحد تربت حیدریه، دانشگاه آزاد اسلامی، تربت حیدریه، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش، تاثیر مراقبه تمرکزی بر اضطراب حالتی رقابتی و عملکرد سرویس بازیکنان نخبه والیبال زن تربت حیدریه بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل والیبالیست‌های نخبه زن شهرستان تربت حیدریه بودند که در سال 1401-1400 در لیگ های برتر و دسته یک کشور بازی می کردند. نمونه‌ آماری شامل 30 نفر والیبالیست نخبه زن بود که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. در نهایت آزمودنی‌های تحقیق در دو گروه آزمایش (15نفر) و گروه کنترل (15نفر) به صورت تصادفی قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده‌ها شامل فرم ثبت نام اطلاعات آزمودنی‌ها، آزمون مهارت سرویس والیبال ایفرد (1969) و پرسشنامه اضطراب حالتی رقابتی CSAI-2 بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و در بخش آمار استنباطی از روش کوواریانس تک متغیره برای تفاوت و تحلیل میانگین متغیرهای پژوهش در گروه‌های آزمایش و کنترل استفاده شد. همچنین از آزمون کلموگروف اسمیرونوف به‌منظور اطمینان یافتن از نرمال بودن توزیع داده‌ها و از آزمون لون برای همگنی واریانس‌ها از طریق نرم افزار آماری SPSS استفاده شد نتایج نشان داد که مراقبه تمرکزی بر اضطراب شناختی، اضطراب جسمانی، اعتماد به نفس، و عملکرد سرویس (پرشی، موجی و پرشی موجی) بازیکنان نخبه والیبال زن تربت حیدریه تاثیر معنادار دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effect of focused-attention meditation on competitive state anxiety and service performance of female volleyball players

نویسندگان [English]

  • Hossein Soltani 1
  • Mahdi Mohammadi-nezhad 2
  • Najmeh Fallah Mehneh 3

1 Department of Sport Psychology, Torbat-e Heydarieh Branch, Islamic Azad University, Torbat-e Heydarieh, Iran

2 Faculty of sport sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

3 Department of Sport Psychology, Torbat-e Heydarieh Branch, Islamic Azad University, Torbat-e Heydarieh, Iran

چکیده [English]

The purpose of this research was the effect of focused-attention meditation on competitive state anxiety and service performance of elite women's volleyball players in Torbat Heydarieh. The statistical population of the present study included the elite female volleyball players of Torbat Heydarieh city, who played in the super leagues and first division of the country in 2021-2022. The statistical sample consisted of 30 elite female volleyball players who were selected by purposive sampling. Finally, the research subjects were randomly divided into two experimental groups (15) and control group (15). The data collection tools included the subjects' information registration form, AAHPERD Volleyball Serving Test (1969) and CSAI-2 Competitive Anxiety Questionnaire. In order to analyze the data, descriptive statistics were used, and in the inferential statistics section, the ANCOVA method was used for the difference and average analysis of the research variables in the experimental and control groups. Also, the Kolmogorov-Smironov test was used to ensure the normality of the data distribution and the Levene’s Test was used for homogeneity of variances through SPSS statistical software. The results showed that meditation focused on cognitive anxiety, somatic anxiety, self-confidence and service performance (jump, wave and wave jump) of Torbat Heydarieh female elite volleyball players has a significant effect.

کلیدواژه‌ها [English]

  • focused-attention meditation
  • cognitive anxiety
  • somatic anxiety
  • self-confidence
  • volleyball serve