نوع مقاله : مطالعه پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشجوی دکترای روانشناسی

3 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین ویژگی های روان‌سنجی پرسش نامهُ فرسودگی ورزشی در بخشی از جامعه ایران می‌باشد. جامعۀ آماری این مطالعه را کلیۀ ورزشکاران رشته‌های والیبال، هندبال و بسکتبال شهر تبریز در سال 1391 تشکیل می‌داد. از بین ورزشکاران مذکور 184 نفر (69 نفر والیبالیست، 54 نفر هندبالیست و 61 نفر بسکتبالیست) بطور تصادفی انتخاب شدند. نتایج حاصل نشان داد که اعتبار ابعاد سه‌گانه پرسش‌نامۀ فرسودگی ورزشی براساس آلفای کرونباخ بین 70/0 تا 81/0 است. بررسی‌های مربوط به روایی همگرا و روایی سازۀ پرسش‌نامۀ فرسودگی ورزشی نیز مؤید روایی مقیاس مذکور بود. تحلیل عاملی همانند فرم اصلی، سه عامل همبسته ولی مجزا را برای پرسش‌نامۀ فرسودگی ورزشی آشکار ساخت که عبارتند: از خستگی هیجانی و فیزیکی، کاهش احساس موفقیت، و کاهش ارزش. می‌ توان گفت که پرسش نامه فرسودگی ورزشی ابزاری قابل اعتماد و روا برای سنجش فرسودگی ورزشی در فرهنگ ایران می‏باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Validation of the Persian Version of Athlete Burnout Questionnaire (ABQ)

نویسنده [English]

  • Nader Hajloo 1

چکیده [English]

The aim of this study was to determine the psychometric properties of Athlete Burnout Questionnaire in the part of Iranian society. The study population included all volleyball, handball and basketball athlete of Tabriz city in 2012. From this population, 184 students (69 volleyball players, 61 basketball players, and 54 handball players) were randomly selected. The reliability results showed that the reliability of three aspects of Athlete Burnout Questionnaire with Cronbach's alpha method were 0.70 to 0.81. Convergent and construct validities were confirmed validity of the Athlete Burnout Questionnaire. The results of factorial analysis as main form the Athlete Burnout Questionnaire, were revealed the three separate but correlated factors for Athlete Burnout Questionnaire: Exhaustion, Devaluation, and Accomplishment. Based on these results, we can say that the Athlete Burnout Questionnaire is reliable and valid instrument for measuring athlete burnout in Iranian culture.

کلیدواژه‌ها [English]

  • psychometric properties
  • athlete burnout
  • athletes