نوع مقاله : مطالعه پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 گروه رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

3 گروه مدیریت، دانشکده حکمرانی اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

چکیده

یکی از مهمترین مولفه‌های حیاتی موفقیت تیم‌های ورزشی"هوش فرهنگی" رهبران و مدیران ورزشی است. هوش‌فرهنگی برای افرادی که مسئولیت‌های برون مرزی دارند از جمله شایستگی های مهم به شمار می‌رود. هدف از انجام این پژوهش" برساخت ویژگی-های فردی سرپرستان‌ ورزشی ایران بر اساس تجربه زیسته‌ی هوش‌فرهنگی بود. روش پژوهش مطالعه‌ی حاضر، کیفی از نوع پدیدارشناسی و نحوه‌ی نمونه‌گیری مبتنی بر نمونه‌گیری هدفمند از نوع همگون بود. بر این اساس 12 نفر از سرپرستان ورزشی زن و مرد با داشتن حداقل یک سابقه شرکت در مسابقات بین‌المللی انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه‌های عمیق نیمه-ساخت‌یافته استفاده شد. داده‌ها با استفاده از روش تحلیل‌مضمون مورد تحلیل قرارگرفتند. یافته‌های بدست‌آمده در قالب چهار مقوله فراگیر " فرهیختگی شخصیتی"،" آگاهی ‌فرهنگی"" ویژگی‌های روان‌شناختی" و "سازگاری‌ فرهنگی" شناسایی شد. در مجموع یافته-ها بیان می‌کنند ویژگی‌های فردی می‌توانند مقدمه و شرط لازم برای هوش‌فرهنگی باشند. پژوهش حاضر اهمیت‌دادن به مهارت هوش‌فرهنگی برای رسیدن به موفقیت‌های بیشتر جامعه‌ورزشی بویژه سرپرستان ورزشی ایران در عرصه‌های بین‌ المللی را پیشنهاد می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Individual characteristics built from the lived experience of cultural intelligence of Iranian sports supervisors

نویسندگان [English]

  • leila mirvahedi 1
  • Zohreh Meshkati 1
  • rokhsareh badami 2
  • sahar faeghi 3

1 Department of Movement Behavior, Faculty of Sports Sciences, Isfahan Branch (Khorasgan), Islamic Azad University, Isfahan, Iran

2 aaaaa

3 Department of Management, Faculty of Islamic Governance, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran

چکیده [English]

One of the most important vital components of the success of sports teams is the "cultural intelligence" of sports leaders and managers. Cultural intelligence is one of the important competencies for people who have overseas responsibilities. The purpose of this research was to build the personal characteristics of Iran's sports supervisors based on the lived experience of cultural intelligence. It was homogeneous. Based on this, 12 male and female sports supervisors with at least one experience of participating in international competitions were selected. In-depth semi-structured interviews were used to collect information. The data were Using the topic analysis method, the findings were identified in the form of four overarching categories: "Personality Education", "Cultural Awareness", "Psychological Characteristics" and "Cultural Compatibility". The findings show that individual characteristics can be a prerequisite for cultural intelligence. The current research emphasizes the importance of cultural intelligence skills to achieve greater success in the sports community, especially Iranian sports supervisors in the field. It offers international services.

کلیدواژه‌ها [English]

  • lived experience
  • content analysis
  • sports supervisors
  • individual characteristics
  • cultural intelligence