نوع مقاله : مطالعه پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران.

2 استادیار، گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی اثربخشی تحریک فرا جمجمه‌ای مغز (tdcs) بر بهبود توجه دیداری و کنترل پاسخ ورزشکاران شطرنج‌باز مهابادی بود. توجه دیداری و کنترل پاسخ عنصری مؤثر برای موفقیت شطرنج‌بازان محسوب می‌شود و شواهدی وجود دارد که تحریک کاتدی Fp2 و آندی C3 می‌تواند در افزایش توجه دیداری و کنترل پاسخ مؤثر باشد. ازاین‌رو تعداد 20 نفر(12دختر و 8پسر، 15تا 35ساله) از شطرنج‌بازان ماهر و نیمه ماهر، به‌ روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و سپس به‌صورت گمارش تصادفی در گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند. ابتدا هر دو گروه به‌منظور ثبت پیش‌آزمون، آزمون (IVA-2) را انجام دادند و سپس گروه مداخله در 15 جلسه، تحت20 دقیقه تحریک آندی C3 و کاتدی Fp2 با شدت‌جریان 5/1 میلی‌آمپر قرار گرفتند؛ اما برای گروه کنترل هیچ مداخله‌ای انجام نگرفت درنهایت پس‌آزمونIVA-2 برای سنجش و بررسی توجه دیداری و کنترل پاسخ شطرنج‌بازان بعد از مداخله مجدداً اجرا شد. یافته‌ها به‌دست‌آمده با استفاده از تجزیه‌وتحلیل کوواریانس چند متغیره (MANCOVA)نشان داد که تحریک مستقیم مغز تاثیرمعناداری در بر بهبود توجه دیداری و کنترل پاسخ ورزشکاران گذاشته است (P<0/05 ). با توجه به نتایج این پژوهش می‌توان گفت که یکی از روش‌های مؤثر بهبود توجه دیداری و مهارت‌ کنترل پاسخ، تحریک فرا جمجمه‌ای مغز (tdcs)است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Effect of Transcranial Direct Current Stimulation (tDCS) on Visual Attention and Response Control in Chess Players

نویسندگان [English]

  • Sabri Karimi 1
  • Heman Mahmoudfakhe 2

1 PhD Student, Department of Psychology, Islamic Azad University, Urmia, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Psychology, Payame Noor University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The present study aimed to assess the effect of transcranial direct current stimulation (tDCS) on the visual attention and response control of chess players in Mahabad city. Visual attention and response control are considered effective elements for the success of chess players, and there is evidence that the cathodic stimulation of the Fp2 and C3 anode can be effective in increasing visual attention and response control. Therefore, 20 people (12 girls and 8 boys, 15 to 35 years old) of the chess board chess players who competed at both intermediate and advanced levels were selected by convenience sampling method and then randomly assigned to intervention and control groups. First, both groups performed the test (IVA-2) to register the pre-test, and then the intervention group was subjected to 20 minutes of anodic C3 and cathodic Fp2 stimulation with a current intensity of 1.5 milliamperes in 15 sessions; But no intervention was done for the control group. Finally, the IVA-2 post-test was re-implemented to measure and check the visual attention and response control of chess players after the intervention. The findings obtained using multivariate analysis of covariance (MANCOVA) showed that TDCS had a significant effect on the improvement of visual attention and response control of athletes (P<0/05). According to the results of this research, it can be said that one of the effective methods to improve the visual attention and response control of chess players is transcranial brain stimulation (tDCS).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transcranial Current Stimulation
  • Visual attention
  • response control
  • Chess