نوع مقاله : مطالعه پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 دانشجو

2 گروه علوم ورزشی ، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر موسیقی غیر‌همزمان تند و کند بر حالات اجرای روان و یادگیری سرویس والیبال در زنان جوان ورزشکار نیمه ماهر بود. این پژوهش از نوع نیمه تجربی بود. 30 نفر از دانشجویان دختر تربیت‌بدنی با دامنه سنی 24-20 سال به‌صورت در دسترس به‌عنوان نمونه انتخاب و به‌صورت تصادفی در سه گروه موسیقی تند، موسیقی کند، کنترل تقسیم شدند. بعد از اجرای پیش‌آزمون، مرحله اکتساب شامل چهار بلوک ده کوششی سرویس والیبال در هر جلسه طی 4 هفته (هر هفته 3 جلسه) برگزار شد. پس از آخرین جلسه تمرینی، آزمون اکتساب و 48 ساعت بعد، آزمون یادداری و انتقال گرفته شد. پرسش‌نامه اجرای روان در مراحل پیش‌آزمون، پس‌آزمون، یاد داری و انتقال توسط شرکت‌کنندگان تکمیل گردید. برای مقایسه گروه‌‌‌‌‌ها در مراحل مختلف از آزمون‌های تحلیل واریانس و جهت بررسی پیشرفت هر گروه در مراحل مختلف آزمون از تحلیل واریانس با اندازه‌های مکرر استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که موسیقی غیرهمزمان تند و کند بر یادگیری مهارت سرویس چکشی والیبال تأثیر معناداری نداشت (05/0<P). همچنین نتایج نشان داد که موسیقی غیرهمزمان تند بر اجرای روان مهارت سرویس چکشی والیبال تأثیر معناداری داشت (05/0>P). بین سه گروه بر اکتساب، یاد داری و انتقال و همچنین اجرای روان مهارت سرویس چکشی والیبال تفاوت معناداری وجود نداشت (05/0<P).

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

the Effect of Asynchronous favorite Music on Flow States and Learning of tennis service of volleyball in Young semi-skilled female athletes

نویسندگان [English]

  • fateme heidarinezhad 1
  • leyli khavari khorasani 2
  • hossein samadi 2

1 daneshjoo

2 Department of Sport Sciences, Faculty of Psychology and Sciences Educational, University of Yazd, Yazd, Iran

چکیده [English]

The object of this research was to study the effect of fast and slow asynchronous music on flow and learning the skills of volleyball service in young semi-skilled female athletes. This research was a semi-experimental. 30 female physical education students with an age range of 20-24 years were selected as samples and randomly divided into three groups: fast music, slow music, and control. After the pre-test, the acquisition phase including four blocks of ten volleyball serve attempts in each session was held for 4 weeks (3 sessions per week). Then, the last training session, the acquisition test and 48 hours later, the retention and transfer test were taken. The flow questionnaire was completed by the participants in the pre-test, post-test, retention, and transfer stages. Analysis of variance tests were used to compare groups in different stages, and analysis of variance with repeated measures was used to evaluate the progress of each group in different stages of the test. The results of the research showed that fast and slow preferred asynchronous music had no significant effect on learning volleyball serve skills (P<0.05). Also, the results showed that fast asynchronous music had a significant effect on the Flow states of the volleyball serve skill (P<0.05). There was no significant difference between the three groups on acquisition, retention, and transfer as well as Flow states of volleyball serve skills (P<0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Flow
  • Volleyball Service
  • Asynchronous Music
  • Semi-skilled
  • Athlete