نوع مقاله : مطالعه پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 گروه رفتارحرکتی و روانشناسی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اراک، اراک، ایران گروه روانشناسی ورزش، مؤسسه عصب روانشناسی بالینی

2 دانشیار گروه رفتارحرکتی و روانشناسی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اراک، اراک، ایران

چکیده

باافزایش جمعیت سالمندان جهان، مسائل مربوط به سلامت و بهزیستی آنها از اهمیت بالایی برخوردار است. حمایت اجتماعی درک‌شده و مشارکت ورزشی عوامل مهمی هستند که به سلامت جسمی و روانی سالمندان کمک می‌کنند. باتوجه به اهمیت این موضوع و با وجود چالش‌های موجود، افزایش جمعیت سالمندان و علاقمندی پژوهشگران در جهت کمک به این قشر هدف مطالعه حاضر تعیین ویژگی‌های روانسنجی پرسشنامه ادراک حمایت اجتماعی ورزشی دردسترس و ارائه شواهد ساختار عاملی، پایایی و روایی این ابزار است. این پژوهش از نوع پژوهش‌های توسعه‌ای با هدف کاربردی در حوزه روانشناسی اجتماعی ورزشی است. جامعه آماری این مطالعه شامل ورزشکاران سالمند شهر تهران در سال 1401 بود. شرکت‌کنندگان در این پژوهش شامل 147 ورزشکار سالمند (43 زن) بودند که براساس معیارهای ورودوخروج به روش نمونه‌گیری ترکیبی از روش‌های هدفمند و گوی‌برفی انتخاب شدند. شرکت‌کنندگان نسخه فارسی پرسشنامه ادراک حمایت اجتماعی ورزشی را تکمیل کردند. داده‌ها با روش تحلیل عاملی اکتشافی در نرم‌افزار SPSS-26 و تحلیل عاملی تأییدی تک‌بُعدی بودن شاخص‌ها، روایی ترکیبی، و اعتبار همگرا و واگرا نیز با استفاده از نرم‌افزار SmartPLS-3 تحلیل شد. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی و تائیدی ساختار چهارعاملی پرسشنامه را نشان داد. همچنین مشخص شد که این پرسشنامه از روایی ترکیبی، روایی همگرا و واگرا مناسبی برخوردار است؛ همچنین همسانی درونی با روش آلفای کرونباخ و پایایی آزمون-بازآمون نشان داد که پرسشنامه پایایی مناسبی دارد. در نهایت می‌توان نتیجه گرفت که پرسشنامه ادراک حمایت اجتماعی ورزشی در سالمندان از روایی و پایایی مناسبی برخوردار است و می‌تواند در پژوهش‌های روانشناسی ورزشی و سالمندی استفاده شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Normalization of the Persian Form of the Sports Social Support Perception Questionnaire in the Elderlies

نویسندگان [English]

  • S. Mohammadreza Alavizadeh 1
  • Alireza Bahrami 2

1 Postdoctoral Researcher in Sports Psychology, Department of Motor Behavior and Sports Psychology, Faculty of Sports Sciences, Arak University, Arak, Iran. Sports Psychology Department, Tehran Institute of Clinical Sports Neuropsychology, Tehran, Iran

2 Associate Professor, Department of Motor Behavior and Sports Psychology, Faculty of Sports Sciences, Arak University, Arak, Iran

چکیده [English]

The global increase in the elderly population has raised concerns about their health and well-being. Two significant factors that contribute to their physical and mental health are perceived social support and sports participation. Despite the challenges associated with this issue, researchers have shown great interest in helping this group. Thus, the purpose of this study was to assess the psychometric properties of a special sports tool designed to measure the perception of available social support among the elderly. The researchers aimed to establish the tool's factor structure, reliability, and validity. This research falls under the category of developmental research with a practical application in the field of sports social psychology. The study included 147 elderly athletes (43 women) from Tehran, selected through a combination of purposive and snowball sampling methods. The participants completed the Persian form of the sports social support perception questionnaire (P-SSSP-Q). The data were analyzed using exploratory factor analysis (EFA) in SPSS-26, as well as confirmatory factor analysis (CFA), composite reliability (CR), convergent validity (CV), and discriminant validity (DV) using SmartPLS-3 software. The results of both EFA and CFA indicated a four-factor structure for the P-SSSP-Q. Additionally, the questionnaire demonstrated good composite reliability, convergent validity, and discriminant validity. The internal consistency, assessed through Cronbach's alpha method, and test-retest reliability also indicated that the questionnaire possessed good reliability. In conclusion, the P-SSSP-Q for the elderly exhibited good validity and reliability. Consequently, it can be effectively utilized in research related to sports psychology and aging.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sports social support perception questionnaire
  • social support
  • elderlies