نوع مقاله : مطالعه پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 گروه علوم ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

2 گروه تندرستی و بازتوانی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 گروه بهداشت و طب ورزش، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

ترس از سقوط به‌عنوان یک نگرانی دائمی عنوان‌شده که ممکن است فعالیت‌های روزمره زندگی را برای سالمندان محدود سازد. این عامل همچنین با کاهش اعتمادبه نفس به‌ویژه در عملکردهای تعادلی سالمندان می تواند منجر به ضعف عضلانی و بی تحرکی این افراد شود. هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر 8 هفته تمرینات آرام‌سازی پیش‌رونده عضلانی بر میزان ترس از سقوط سالمندان می‌باشد برای این منظور تعداد 30 نفر از زنان سالمند به شکل در دسترس و بر اساس معیارهای ورود و خروج از تحقیق به‌عنوان آزمودنی انتخاب شدند و به شکل تصادفی در دو گروه 15 نفری تقسیم شدند. میزان ترس از سقوط آن‌ها با استفاده از پرسشنامه خودکارآمدی ترس از سقوط سالمندان (FES-I) مورد ارزیابی قرار گرفت. در ادامه آزمودنی-های گروه تجربی به مدت 8 هفته‌ در یک برنامه تمرینات آرام‌سازی پیش‌رونده عضلانی شرکت کردند در حالی که گروه کنترل هیچ‌گونه مداخله‌ای را دریافت نمی‌کرد. نمرات ترس از سقوط تمامی آزمودنی‌ها بعد از پس از 8 هفته مجدداً مورد ارزیابی قرار گرفت و درنهایت از آزمون تحلیل واریانس ترکیبی برای تجزیه‌وتحلیل اطلاعات به‌دست‌آمده از تحقیق استفاده شد (05/0P≤). تجزیه‌وتحلیل نتایج تحقیق نشان داد یک اثر متقابل معنی‌دار بین زمان (پیش‌آزمون، پس‌آزمون) و گروه (کنترل و تجربی) در ارتباط با نمرات ترس از سقوط وجود دارد (05/0P<). همچنین مشخص شد اثر اصلی زمان و اثر اصلی گروه در ارتباط با متغیرهای تحقیق معنی‌دار می‌باشد (05/0>P). به‌طورکلی به نظر می‌رسد که اجرای تمرینات آرام‌سازی منجر به بهبود معنی‌دار در نمرات ترس از سقوط سالمندان می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Effect of Progressive Muscle Relaxation Training on Fear of Falling in the Elderly

نویسندگان [English]

  • Ramin Beyranvand 1
  • seyed mohammad hosseini 2
  • Rana Sadat Heydari 3

1 Department of Sport Sciences, Faculty of Literature and Humanities, Lorestan University, Khorramabad, Iran

2 Department of Health and Sport Rehabilitation, Faculty of Sport Sciences and Health, Shahid beheshti University, Tehran, Iran

3 Department Health and Sport Medicine, Faculty of Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

Fear of falling has been described as an ongoing concern that may limit daily activities. It can also reduce self-confidence, especially in the balance functions of older people, and finally lead to muscle weakness and immobility of these people. For this purpose, 30 elderly women were selected as subjects based on inclusion and exclusion criteria, and their fear of falling were evaluated by using Falls Efficacy Scale International (FES-I). The intervention group participated in a Progressive Muscle Relaxation (PMR) program for 8 weeks, while the control group did not receive any intervention. Fear of falling of both groups were re-evaluated after the intervention. Finally, the Mixed ANOVA test was used for data analysis (P≤0.05). Data analysis showed that there is a significant interaction between time (pre-test, post-test) and group (control and experimental) in relation to fear of falling scores (P<0.05). It was also found that the main effect of time and the main effect of group are significant in relation to the research variables. Generally, it seems that PMR training can significantly improve the fear of falling scores of the elderly (P<0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Progressive Muscle Relaxation
  • Fear of Falling
  • Elderly