نوع مقاله : مطالعه پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 Department of Movement Behavior and Sports Psychology, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, Allameh Tabatabai University

2 دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی

3 گروه رفتار حرکتی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر تمرینات ورزشی بازی محور برفرآیندهای شناختی سطح بالای دانش آموزان دیرآموز بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی و از نوع پیش آزمون - پس آزمون و با گروه کنترل و آزمایش بود.12دانش آموز9-10 سال که در دسته دانش آموزان دیرآموز قرارداشتند انتخاب شدند و پس از انجام پیش آزمون به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش(6نفر) و گروه کنترل(6 نفر) قرار گرفتند. گروه آزمایش هر هفته 3 جلسه ودر مجموع 12 جلسه 60 دقیقه ای در پروتکل تعیین شده شرکت کردند. ابزار اندازه گیری نرم افزاردسته بندی کارت های ویسکانسین بود و برای تحلیل داده ها از نرم افزار spss نسخه 21 استفاده شد. براساس نتایج تحلیل واریانس چند متغیره با سطح معناداری 05/0 مشخص شد که بین گروه کنترل و گروه آزمایش تفاوت معناداری وجود دارد و گروه آزمایش نمرات بهتری کسب کردند. بنابراین توصیه می شود با قراردادن تمرینات ورزشی بازی محور در برنامه تربیت بدنی مدارس به عنوان یک برنامه مکمل تأثیر مثبتی بر تقویت فرآیند های شناختی سطح بالای دانش آموزان دیرآموز و کیفیت تحصیل و زندگی آینده آنان داشته باشیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effectiveness of game-based sports exercises on high-level cognitive processes of late learning students

نویسندگان [English]

  • Mohsen Torki 1
  • ali esmaeili 2
  • zahra salman 3

1 Department of Movement Behavior and Sports Psychology, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, Allameh Tabatabai University

2 Faculty of Physical Education and Sports Sciences, Allameh Tabatabai University

3 Department of Motor Behavior, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, Allameh Tabataba'i University

چکیده [English]

The aim of this study was investigation the effect of play-based sports exercises on high level cognitive processes for slow learners. The research method was quasi-experimental and pre-test-post-test with control and experiment groups.12 slow learner students have been chosen and after the pre-test, have been divided into 2 experiment (n=6) and control (n=6) groups. The experimental group have been participated in prescribing protocol for 3 sessions per week and a total of 12 sessions for 60 minutes. The measuring tool was Wisconsin card classification software and SPSS software version 21 was used for analyzing. Based on the results of multivariate analysis of variance with a significance level of 0.05, it has been found that there was a significant difference between the control group and the experiment group (sig = .029) and the experiment group obtained better scores. Therefore, it is recommended to include play-based sports exercises to the school physical education program as a complementary program to strengthen the high-level cognitive processes of slow learner students and their quality of education and future life.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : sports exercises
  • game-oriented
  • cognitive processes
  • slow learning students