نوع مقاله : مطالعه پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 مدیر گروه تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان

3 دانشیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

4 استاد دانشگاه جامع امام حسین (ع)

چکیده

مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر برنامة تمرین متوالی حافظه‌ای بر عملکرد حافظة کاری جوانان و بررسی نقش واسطه‌ای برتری جانبی انجام شد. نمونة آماری این پژوهش نیز شامل 60 زن جوان راست و چپ دست می‌باشند که بصورت در دسترس و براساس معیارهای ورود و خروج انتخاب و به صورت تصادفی در چهار گروه تقسیم شدند. تکالیف مورد استفاده در پژوهش حاضر شامل تکلیف زمان عکس‌العمل زنجیرۀ متناوب، مقیاس حافظۀ وکسلر نسخۀ سوم و آزمون حافظة کاری اِن بَک بود. آزمودنی‌های مورد مطالعه در پیش‌آزمون، آزمون اکتساب، آزمون یادداری فوری و 48 ساعت پس از آن در آزمون یادداری شرکت کردند. نتایج نشان داد بین عملکرد حافظة کاری در مرحله پیش آزمون با هر یک از مراحل اکتساب، یادداری فوری و یادداری تاخیری، بین عملکرد حافظة کاری در مرحله اکتساب با مراحل یادداری فوری و یادداری تاخیری، و بین عملکرد حافظة کاری در مرحله یادداری فوری با یادداری تاخیری تفاوت معنادار بود. مقایسه عملکرد حافظة کاری گروه‌ها نشان داد آزمودنی‌های گروه‌های آزمایشی چپ دست در مراحل اکتساب، یادداری فوری و یادداری تاخیری عملکرد حافظة کاری بهتری نسبت به آزمودنی‌های گروه‌های دیگر دارند. نتایج مطالعه حاضر نشان داد افراد راست و چپ برتر دارای عملکرد بهتری در حافظة کاری بودند، لذا پیشنهاد می شود مربیان جهت آموزش و همچنین بازتوانی عملکرد به مسئله برتری جانبی توجه ویژه ای داشته باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Effect of the consequence memory training program on youth working memory performance: Mediating role of laterality

نویسندگان [English]

  • Mahbobeh khangholi 1
  • mehdi NamaziZadeh 2
  • sadegh Nasri 3
  • Mohammad VaezMousavi 4

1 Islamic Azad University

2 Islamic Azad University

3 Associate professor at Shahid Rajee University

4 Imam Housain University

چکیده [English]

The aim of this research was to investigate the effect of the consequence memory training program on youth working memory performance and to investigate the mediating role of laterality. The statistical sample of this study also includes 60 young women on the right and left hands that were selected based on entry and exit criteria and randomly divided into four groups. The tasks used in the present study included the alternative serial reaction time task, the Wechsler memory scale, third edition, and the Back-N working memory test. Subjects participated in pre-test, acquisition test, immediate retention test and 48 hours later in delayed retention test. Results showed that there are significant differences between the performances of working memory in the pre-test stage with each of the stages. Comparison of the groups in working memory performance showed that the subjects of the left-handed experimental groups had better working memory performance in all stages than the subjects of the other groups. The results of the present study showed that the left individuals had better performance in working memory, so it is suggested that trainers pay special attention to the issue of laterality for training and performance of motor skills.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Working Memory
  • Laterality
  • Youth
  • Test Stages