نوع مقاله : مطالعه پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 گروه رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 عضو هیات علمی دانشگاه تهران

3 دانشیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران

4 دانشگاه تهران

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی تأثیر فشار نظارت و نتیجه حین تصمیم‌گیری بر رفتار جستجوی بینایی بازیکنان فوتبال بود. در این مطالعه 18 بازیکن فوتبال شاغل در لیگ برتر نوجوانان تهران شرکت کردند. تکلیف تصمیم‌گیری شامل تصاویری از موقعیت‌های شبیه‌سازی فوتبال بود که توسط مانیتور در سه شرایط خنثی (بدون فشار)، فشار نتیجه و فشار نظارت ارائه ‌شد. نتایج آزمون تحلیل واریانس با اندازه‌های تکراری در تعداد تثبیت و میانگین مدت زمان تثبیت چشم در هر سه شرایط پژوهش تفاوت معنا‌داری را نشان داد. علاوه بر این، آزمون تعقیبی بونفرونی نشان دهندۀ افزایش معنادار میانگین تعداد و مدت زمان تثبیت چشم در دو شرایط فشار نتیجه و نظارت نسبت به فشار خنثی بود. بنابراین به مربیان فوتبال پیشنهاد می‌شود در جلسات تمرینی با ایجاد شرایط تحت فشار به بازیکنان کمک کنند تا با تجربه این شرایط حین تمرین بتوانند در شرایط مسابقه عملکرد بهتری داشته باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effect of monitoring and outcome pressure during decision making on the visual search behavior of football players

نویسندگان [English]

  • akbar bohloul 1
  • MEHDI SHAHBAZI 2
  • Shahzad Tahmasebi Boroujeni 3
  • yousof moghaddas tabrizi 4

1 motor behavior.Physical Education.university of Tehran. Tehran. Iran

2 moor behavior/physical education/ university of tehran

3 Associate Prof. University of Tehran

4 ut

چکیده [English]

the aim of this study was to investigated The effect of monitoring and outcome pressure during decision making on the visual search behavior of football players. In this study, 18 soccer players employed in the Tehran youth premier league participated. The decision making task included images of soccer simulation conditions presented by the monitor in three conditions: neutral (no pressure), outcome pressure and monitoring pressure. The result of repeated measures analysis of variance test showed a significant difference in the number of fixation and during fixation in three conditions. In addition, the Bonferroni post-hoc test showed a significant increase in mean number of fixation and mean duration fixation in outcome and monitoring pressure compared to neutral pressure.Therefore, soccer coaches are suggested to help the players in training sessions by creating pressure conditions so that they can perform better in the competition conditions by experiencing these conditions during training.

کلیدواژه‌ها [English]

  • decision-making
  • fixation
  • outcome pressure
  • monitoring pressure
  • soccer